wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Symbol stanowiska: ZWZ
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Zlecanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nadzór nad wykonaniem zlecenia.

2. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o uaktualnienie planu.

3. Przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

4 Dokonywanie analizy i oceny aktualności planu miejscowego i studium w celu przedłożenia wyników oceny Radzie gminy co najmniej raz w kadencji.

5. Udział w opracowaniu strategii rozwoju Gminy, wieloletniego planu finansowego, oraz bieżącej aktualizacji w/w dokumentów.

6 Wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

8 Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno – budowlanego,

9. Zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, urządzeń, tablic, reklam),

10. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ,

11. Współudział w przygotowywaniu wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,

12. Prowadzenie inwestycji i remontów ujętych w budżecie gminy, w tym remontów kapitalnych i bieżących w obiektach gminnych,

13.Rozliczanie inwestycji w sposób umożliwiający wpis środka trwałego do ewidencji księgowej (dokument -OT

14 .Przygotowywanie i realizacja inwestycji budowlanych oraz drogowych w tym oświetlenia ulic i placów,

15. Uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów obiektów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa,

16. Nadzór eksploatacji i ocena potrzeb remontowych w zakresie gospodarki lokalowej oraz utrzymania obiektów komunalnych,

17. Prowadzenie książek obiektów, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów komunalnych,

18. Nadzór nad targowicą.

19.Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi, zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnymi, oraz skierowanymi do wykonywania nieodpłatnie dozorowanej pracy na rzecz gminy

20. Zlecanie i nadzór przeprowadzania okresowej kontroli obiektów budowlanych, których właścicielem jest gmina Stromiec

21. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:

-przygotowywanie dokumentacji określającej przedmiot przetargu oraz kosztorysu inwestorskiego,

-przesyłanie ogłoszeń o zamówienia publiczne do Biuletynu Zamówień Publicznych, oraz

zamieszczanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

-prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o

zamówienie,

-przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych.

-prowadzenie rejestru umów,

-przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej korzystanie ze środków unijnych,

22. Współudział w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o środki pomocowe.

23. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków

finansowych.

24. Realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć dotyczących inwestycji szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska ,

25. Prowadzenie postępowań w celu wydania decyzji środowiskowych,

26. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe

(planowanie i organizacja)

27. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego,

28.Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych, wydawanie

opinii w sprawie wydobywania kopalin na potrzeby organu koncesyjnego,

29. Prowadzenie dozoru nad eksploatacją kotłowni.

30. Zbieranie informacji dotyczącej wyrobów zawierających azbest i przekazywanie danych do bazy azbestowej administrowanej przez właściwe ministerstwo.

31. Umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji podlegających ogłaszaniu

zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27