wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Administracyjno-Organizacyjny i Spraw Społecznych
Symbol stanowiska: SGR
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds.działalności gospodarczej i obsługi rady gminy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą sesji Rady, posiedzeń komisji a w szczególności:

- terminowe przygotowanie materiałów na sesje, posiedzenia komisji,

- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia posiedzeń,

- protokołowanie sesji i posiedzeń komisji oraz kompletowanie z nich dokumentacji,

- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

2. Przekazywanie na poszczególne stanowiska pracy do realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz podjętych uchwał, zarządzeń,

3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru interpelacji i wniosków radnych,

4. 4. Przyjmowanie, rejestrowanie skarg i wniosków do Rady, przekazywanie zgodnie z dekretacją na stanowiska pracy, nadzór nad terminowym ich załatwieniem

5. Sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady interpelacji , wniosków i skarg

6. Sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady i jej komisji, uchwał Rady,

7. Pomoc techniczna w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,

8. Prowadzenie ewidencji osobowej radnych,

9. Ogłaszanie treści podjętych uchwał,

10. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, publikacja w BIP oraz przekazywanie do Urzędu Skarbowego,

11. Współpraca z jednostkami pomocniczymi, organizacja obsługi zebrań z mieszkańcami,

12. Ewidencja sołtysów i rad sołeckich, protokołów i uchwał zebrań mieszkańców,

13. Organizacja wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, aktualizacja statutów sołectw,

14. Wyposażanie sołectw w tablice informacyjne i ogłoszeniowe,

15. Sporządzanie rocznych informacji o wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)

16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,

c) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,

d) wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,

e) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

f) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów w przypadku wygaśnięcia zezwolenia,

17. Przygotowywanie projektu i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

18. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

19. Współpraca z gminą komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, obsługa posiedzeń

komisji, wzywanie osób uzależnionych na rozmowy motywacyjne, kompletowanie wniosków do

sądu o zastosowanie leczenia przymusowego,

20. Wykonywanie zadań pełnomocnika Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

21. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych,

22. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji działalności

gospodarczej, zmianie, zawieszeniu , zaprzestaniu prowadzenia działalności oraz wprowadzenie

tych wniosków do systemu CEIDG,

23. Umożliwianie zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności i pomoc w sklasyfikowaniu działalności.

24. Wprowadzanie do systemu CEIDG informacji dotyczących innych zezwoleń lub licencji,

25. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii, współpraca z

jednostkami zajmującymi się zapobieganiem i przeciwdziałaniem narkomanii, prowadzenie innych

spraw z zakresu patologii społecznej,

26. Rozliczanie pracy osób wykonujących nieodpłatnie dozorowaną pracę na rzecz Gminy,

przekazywanie informacji do sądu, współdziałanie z innymi referatami w zakresie organizacji

pracy osób skierowanych,

27. Prowadzenie spraw związanych z ochrona zdrowia, współpraca z SP Zakładem Opieki Zdrowotnej,

28. Współpraca z podmiotami zajmującymi się ochroną zdrowia,

29. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia,

w tym dotyczących chorób zakaźnych i ich zwalczania

30. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem zezwoleń na przedłużenie godzin otwarcia placówek handlowych,

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27