wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Symbol stanowiska: ZWK
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. oświaty kultury i sportu

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek oświaty na terenie gminy,

2. Organizacja przeprowadzania awansów zawodowych nauczycieli.

3. Organizacja, przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół.

4. Przygotowywanie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli oraz regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli.

5. Realizacja uprawnień do korzystania przez nauczycieli ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe

6. Sporządzanie projektu oceny dyrektorów szkół ,sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół.

7. Bieżący nadzór nad realizacją regulaminu wynagradzania i zgodności wynagrodzenia z art. 30 Karty Nauczyciela

8. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

9. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego

pracownika, z którym pracodawca zawarł umowę w celu przygotowania zawodowego.

10. Prowadzenie spraw związanych z pokryciem i i zwrotem kosztów biletów miesięcznych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stromiec,

11. Realizacja zadań z zakresu sprawowania opieki na dziećmi do lat 3, prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, zatrudnianie dziennych opiekunów, uzyskiwanie środków pomocowych na prowadzenie opieki,

12. Prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,

13. Organizacja dowozu uczniów do szkół, współpraca z policją w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły,

14. Nadzór nad środkami transportowymi Urzędu, kontrolowanie, organizacja pracy kierowców samochodów służbowych, w tym dowożących uczniów do szkół, wydawanie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa, sporządzanie miesięcznych zestawień paliwa.

15. 15. Prowadzenie rejestru ochotniczych Straży Pożarnych

16. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem Ochotniczych Straży Pożarnych, nadzór merytoryczny nad jednostkami OSP, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie OSP ze środków zewnętrznych

17. Sporządzanie list wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach

18. Wydawanie kart, analiza i sporządzanie zestawień miesięcznego zużycia paliwa, okresowe

kontrole OSP,

19. Wydawanie licencji, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym na obszarze gminy Stromiec

20. Inspirowanie, wspieranie, i koordynowanie działań zmierzających do upowszechniania kultury i turystyki, kultury fizycznej i sportu, pozyskiwanie i rozliczanie środków,

21. Nadzorowanie spraw w zakresie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się,

22. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji i placówek kultury, hoteli i gospodarstw agroturystycznych,

23. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o imprezach masowych, zgromadzeniach, zbiórkach publicznych,

24. Współdziałanie z jednostkami w zakresie rozwoju kultury , kultury fizycznej i sportu , w tym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

25.Współpraca z gminną Biblioteką Publiczną w zakresie spraw dotyczących zaspokajania

potrzeb kulturalnych mieszkańców Gmin,

26. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

27. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do dodatków mieszkaniowych

(przygotowywanie decyzji, list wypłat itp.)

28. Prowadzenie spraw archiwalnych w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników.

29. Prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej;

30. Pozyskiwanie informacji o funduszach pomocowych, przygotowywanie wniosków o pomoc

finansową dla realizacji planowanych przedsięwzięć w zakresie oświaty, kultury i sportu.

31. Umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie

z odrębnie obowiązującymi przepisami.

32. Sporządzane sprawozdań statystycznych .

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27