wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Administracyjno-Organizacyjny i Spraw Społecznych
Symbol stanowiska: SGK
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. kadr , szkoleń i funduszy pomocowych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1.Prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu,

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1/ przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy

2/ sporządzania zakresów czynności dla pracowników na stanowiskach robotniczych

3/ naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych,

4/ prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

5/ prowadzenie listy obecności

6/ prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy,

7/ rozliczanie nieobecności w godzinach pracy,

8/ prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych,

9/ prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, wykorzystania urlopów wypoczynkowych, zwolnień

lekarskich

10) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi obrony RP,

11) sporządzanie analiz o sytuacji kadrowej i wykorzystaniu czasu pracy.

12) sporządzanie umów o używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych

13) kompletowanie oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez pracowników

Urzędu i przekazywanie tej informacji na stanowisko ds. wynagrodzeń pracowniczych

2. Współdziałanie z bezpośrednim przełożonym i Wójtem w kształtowaniu polityki kadrowej oraz

kształtowaniu motywacji do pracy.

3. Wykonywanie czynności wynikających z obowiązku pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia

pracownika ( kierowanie pracowników na badania profilaktyczne okresowe, kontrolne, przenoszenie do

innej pracy oraz w zakresie niezbędnych uprawnień do wykonywania zleconych zadań)

4. Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w

zakresie bhp.

5. Wykonywanie prac związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym

wolne kierownicze stanowisko pracy,.

6. Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem pracownika i przeprowadzaniem służby przygotowawczej

7. Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji terminów przeprowadzania ocen pracowników.

8. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę lub

rentę oraz świadectw pracy pracownikom zlikwidowanych zakładów pracy dla, których organem

założycielskim była Gmina Stromiec.

9. Prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

10. Spisywanie zeznań świadków, w szczególności do potwierdzenia okresów pracy w

indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym do

pracowniczego stażu pracy ,

11. Określanie potrzeb i opracowywanie planów podnoszenia kwalifikacji pracowników w różnych

formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia, prowadzenia dokumentacji z zakresu tych spraw.

12. Prowadzenie ewidencji odbytych szkoleń.

. 13. Zamawianie prasy, wydawnictw książkowych oraz innych materiałów służących podnoszeniu

wiedzy i kompetencji pracowników.

14. Prowadzenie rejestru zamawianych publikacji i materiałów szkoleniowych.

15. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych, organizacji staży,

prac interwencyjnych i robót publicznych. Organizacja praktyk studenckich, wolontariatu.

16. Przygotowywanie i opracowywanie materiałów promujących Gminę.

1 17. Współudział w organizowaniu imprez masowych, których współorganizatorem jest Urząd Gminy

1 18. Redagowanie i umieszczanie na stronie internetowej informacji promujących gminę jako miejsce

atrakcyjne dla inwestorów i turystów .

1 19. Opracowywanie długookresowej strategii rozwoju gminy i ustalanie trybu i harmonogramu prac. Współpraca

przy opracowywaniu dokumentów strategicznych ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu

20. Monitorowanie realizacji strategii , gromadzenie i analiza danych o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz opracowywanie corocznego raportu o stanie gminy.

21. Gromadzenie materiałów o Gminie i prowadzenie Kroniki Gminy,

22. Wprowadzanie na bieżąco danych do biuletynu informacji publicznych oraz ich aktualizowanie,

23. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

24. Udostępnianie informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP – na wniosek

25. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy krajowych i zagranicznych:

- pozyskiwanie informacji o działaniach poszczególnych funduszy,

- zbieranie informacji i przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej korzystanie ze środków

pomocowych, przygotowywanie wniosków,

- współpraca z innymi stanowiskami w zakresie przygotowania informacji i materiałów (projekty, plany,

programy itp.) niezbędnych do przygotowania wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków pomocowych,

- utrzymywanie kontaktów z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie przygotowania i

realizacji projektów,

- przygotowanie wniosków o płatność oraz rozliczenie końcowe projektu

- koordynowanie i rozliczanie działań w ramach realizowanych programów, sporządzanie sprawozdań

26. Udzielanie pomocy merytorycznej stowarzyszeniom i instytucjom publicznym przy przygotowaniu

rozliczaniu projektów wdrażanych.

27. Współpraca pomiędzy gminą ,a prywatnymi przedsiębiorstwami /partnerstwo publiczno-prawne/

28. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy ,stowarxyszeniami oraz innymi samorządami.

29. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego,

30. Przygotowywanie rocznych programów współpracy z organizacjami i podmiotami, o których mowa w

p pkt 28, realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

 Procedury załatwiania spraw na stanowisku:

SGK-1 Potwierdzanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym zeznaniem świadków

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27