wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Symbol stanowiska: ZWO
Nazwa stanowiska: stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

2. Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,

4. Nadzór nad parkami wiejskimi i pomnikami przyrody,

5. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na

wciągnięcie do rejestru zabytków,

6. Przyjmowanie zawiadomienia i przekazywanie informacji wojewódzkiemu

konserwatorowi zabytków o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub

odkryciu przedmiotu archeologicznego.

7. Opracowywanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska , programu ochrony zabytków oraz realizacja zadań wynikających z tych programów.

8. Wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,

9. Przygotowywanie informacji i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, pobór wody itp.)

10. Nadzór nad zadrzewieniami i zalesieniami, realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach,

11. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,

12. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,

13. Wykonywanie zadań związanych z zakazem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających

14. Udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

15. Nadzór nad eksploatacja i konserwacją należących do Gminy urządzeń melioracyjnych,

16. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności:

- zobowiązywanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią oraz wyliczanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,

- prowadzenie całokształtu spraw i dokumentacji związanych z powodzią i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,

- prowadzenie spraw w zakresie zakłócania stosunków wodnych

- współpraca ze spółkami wodnymi,

- podejmowanie działań w zakresie melioracji gruntów, w tym występowanie o inwestycje melioracyjne na terenie gminy,

- prowadzenie spraw w zakresie zakłócania stosunków wodnych

- nakaz w przywróceniu stosunków wodnych do stanu poprzedniego,

- zatwierdzanie ugody w stosunkach wodnych

17. Prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej, w tym wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie rejestru zezwoleń na uprawę tych roślin.

18. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,

współpraca ze stacją kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów, chorób i szkodników w uprawach,

19. Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych

20. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się sprawami rolnictwa. Organizacja wyborów do Izb Rolniczych.

21. Realizacja zadań w zakresie łowiectwa i ochrony zwierzyny,

22. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności:

- podejmowanie działań zapewniających opiekę bezdomnym zwierzętom oraz ich

wyłapywanie,

- wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną ,prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń.

23. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną, współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,

24. Proponowanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej,

25. Wyliczanie poniesionych kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt,

26 Organizacja i nadzór zbiórki zwłok zwierzęcych,

27. Ochrona i rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych.

28. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy ( w tym przygotowywanie projektów regulaminów i projektów uchwał, organizacja odbioru i zagospodarowania odpadów z Urzędu Gminy)

29. Prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów z ternu gminy.

30. Ewidencja i kontrola rzetelności składanych deklaracji na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

31. Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

32. Współpraca z wykonawcą projektu: Kompleksowa gospodarka wodno - ściekowa gminy Stromiec, w tym przygotowanie wykazów nieruchomości do posadowienia przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

33. Weryfikacja umów zawartych na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wniesionych opłat.

34. Przygotowanie i zawieranie umów na użyczenie gruntu pod posadowienie przydomowych oczyszczalni oraz umów przekazania oczyszczalni na własność właścicielom nieruchomości.

35. Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym osób ubiegających się , o rozłożenie na raty, przesunięcia terminów płatności, umorzenie opłat za przydomowe oczyszczalnie ścieków.

36. Nadzór nad funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie trwałości projekty .

37. Określanie wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wydawanie zezwoleń w tym zakresie.

38. Prowadzenie rejestru regulowanego dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów.

39. Nadzór nad rekultywacją i zamknięciem gminnego składowiska odpadów

40. Sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska i innych z zakresu prowadzonych spraw.

41 Umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji podlegających ogłaszaniu

zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami. Umieszczanie informacji EKOPORTALU

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27