wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Symbol stanowiska: ZWN
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie spraw związanych z obrotem gruntów gminnych,

2. Sporządzanie umów na najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

3. Prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego, analiza

potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy,

4. Organizacja pracy społecznej komisji ds. mieszkaniowych

5. Proponowanie miesięcznych stawek czynszu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i

użytkowych

6. Sporządzanie wykazów gruntów gminnych do sprzedaży i podawanie ich do publicznej wiadomości,

7. Sporządzanie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i podawanie

ich do publicznej wiadomości,

8. Ogłaszanie przetargów gruntów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

9. Przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,

10. Naliczanie czynszu za dzierżawę gruntów.

11. Zlecanie biegłym wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia zgodnie z obowiązującymi

przepisami w tym zakresie,

12. Przygotowywanie dokumentacji oraz ustalanie z notariuszem terminu zawarcia umowy

kupna-sprzedaży nieruchomości,

13. Przygotowywanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu lub rezygnacji z prawa pierwokupu,

14. Nadzorowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami

mieszkalnymi i użytkowymi.

15. Badanie ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów w celu urządzania ksiąg wieczystych,

16. Dokonywanie zmian w księgach wieczystych,

17. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy, jeżeli są one niezbędne na oczywiste cele publiczne.

18. Przyjmowanie nieodpłatnie na własność gminy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu

Agencji, a niezbędnych gminie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi

służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy.

19. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic oraz nadawaniem numerów,

20. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia gminnego, ujawnianie własności gminy w

księgach wieczystych.

21. Regulowanie własności dróg gminnych na podstawie art.73 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października

1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U.Nr 133,

poz.872 z późn.zm._

22. Prowadzenie spraw o zasiedzenie gruntów zajętych pod drogi gminne po 31 grudnia 1998

23. Prowadzenie spraw o zasiedzenie gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa,

24. Prowadzenie rejestru gruntów dla nieruchomości gminnych.

25. Ustanowienie służebności, jeżeli jest to niezbędne dla dostępu do drogi publicznej,

26. Naliczanie opłat adiacenckich, planistycznych,

27. Prowadzenie spraw związanych ze scaleniami gruntów,

28. Prowadzenie spraw związanych z wymianą gruntów,

29. Prowadzenie spraw związanych z podziałem gruntów,

30. Prowadzenie rozgraniczeń gruntów

31. Naliczanie i aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd

32. Sporządzanie umów dzierżawy gospodarstwa rolnego na okres co najmniej 10 lat

33. Przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określanie wysokości raty rocznej,

34. Opracowywanie planów przychodów i rozchodów w obrocie nieruchomościami stanowiącymi

własność gminy.

35. Współudział w opracowaniu programu wyłączeń gruntów na cele nierolnicze.

36. Sporządzanie informacji o stanie mienia gminnego i sposobu jego zagospodarowania.

37. Sporządzanie wykazów gruntów gminnych do opodatkowania.

38. Umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji podlegających ogłaszaniu

zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami

39. Sporządzane sprawozdań statystycznych

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27