wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Symbol stanowiska: USC-SO
Nazwa stanowiska: Z-ca kierownika USC

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie ewidencji ludności zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

2. Aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych –TBD,w zbiorze PESEL –CBD, oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

3. Występowanie o nadanie numeru PESEL noworodkom,

4. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,

5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców i oraz rejestru pobytów czasowych,

6. Prowadzenie rejestru pobytów czasowych cudzoziemców,

7. Wydawanie poświadczeń o zameldowaniu,

8. Prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku,

9. Opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców,

10. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

11. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,

12. Udostępnianie instytucjom, jednostkom danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

13. Składanie informacji do Urzędu Skarbowego o zgonach mieszkańców gminy,

14. Współpraca z komórkami ewidencyjnymi ludności na terenie kraju (wezwania o KOM-y, koperty osobowe, zawiadomienia o pobytach czasowych, o wymeldowaniach,

15. Współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym i Wojskowymi Komendami Uzupełnień, Policją,

16. Prowadzenie stałego rejestru wyborców,

17. Sporządzanie pełnomocnictw do głosowania w wyborach,

18. Współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendum, spisu ludności

i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców gminy,

19. Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,

20. Prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

21. Sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych ,

22. Prowadzenie czynności wyjaśniająco- poszukiwawczych wobec przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej,

23. Prowadzenie dziennika ewidencji informacji niejawnych,

24. Przygotowanie decyzji w sprawie wypłacania żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód,

25.Przyjmowanie obwieszczeń i pism sądowych, podawanie do publicznego ogłoszenia, przekazywanie informacji do sądu,

26. Prowadzenie archiwum gminnego:

a) przyjmowanie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej,

b) zabezpieczenie akt przed zniszczeniem,

c) przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum państwowego,

d) wypożyczanie akt z archiwum pracownikom urzędu,

e) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,

f) nadzór nad poprawnością stosowania klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentów wytworzonych w Urzędzie,

g) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji.27. Zastępowanie Kierownika USC w realizacji zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27