wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Symbol stanowiska: USC-DO
Nazwa stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a w szczególności:

Przyjmowanie oświadczenia o:

a/ wstąpienie w związek małżeński,

b/ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na

zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

c/ stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub

niemożności zawarcia małżeństwa,

d/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za

granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo,

e/ wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

f/ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

g/ uznaniu dziecka,

h/ nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

i/ o zmianie imienia i nazwiska

j/ wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,

2. Ustanawianie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne.

3. Powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.

4. Ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.

5. Rejestrowanie urodzeń , małżeństw i zgonów.

6. Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.

7. Wprowadzanie w aktach stanu cywilnego wzmianek marginesowych.

8. Odtwarzanie i transkrybowanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.

9. Wydawanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie

stanu cywilnego.

10. Wydawanie decyzji o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

11. Udzielanie ślubów, zapewnianie uroczystej formy rejestracji stanu cywilnego obywateli,

12. Przygotowanie wniosków i występowanie o odznaczenia dla małżonków za długoletnie

pożycie małżeńskie.

13. Prowadzi ksiąg stanu cywilnego.

14. Prowadzenie aktów zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego.

15. Wydawanie wypisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,

16. Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. informacji niejawnych wynikające z ustawy, w tym:

- przeprowadzanie przeglądu stanowisk i sporządzanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych

do informacji niejawnych oraz wykazu osób na stanowiskach , z którymi wiąże się

dostęp do informacji niejawnych,

- zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa

fizycznego,

- zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

- zapewnianie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane,

przetwarzane i przechowywane informacje niejawne,

- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- opracowanie i aktualizacja plan ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie ich realizacji,

- przeprowadzanie okresowej kontroli ochrony informacji niejawnych, przestrzegania

przepisów o ochronie tych informacji, okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu

dokumentów,

- wydawanie zaświadczeń o dostępie do informacji niejawnych,

- uruchamianie procedury przeprowadzanie postępowania sprawdzającego w stosunku do

osób mających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności ,

- przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzającego oraz kontrolnych postępowań

sprawdzających

- prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce

organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do

dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania

poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

- współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi

jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony Państwa,

17. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych, w szczególności:

- sporządzanie formularzy do dowodów osobistych przy użyciu środków informatycznych i przekazywanie ich do centrum personalizacji dokumentów,

- prowadzenie rejestru wydanych dowodów,

- prowadzenie rejestru wysyłanych kopert dokumentów osobistych,

- zawiadamianie innych wystawców dowodów osobistych o terminie i przyczynie unieważnienia dowodu osobistego,

- wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

18. Nadzorowanie i koordynacja pracy Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27