wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Symbol stanowiska: GR
Nazwa stanowiska: Robotnik Gospodarczy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

. Utrzymanie porządku na targowicy, pobieranie opłaty targowej.

2. Utrzymywanie czystości i porządku na przystankach PKS na terenie gminy oraz

gminnych skwerach zieleni, wykonywanie prac porządkowych w obiektach gminnych

3. Usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych, wykaszanie poboczy przy drogach

gminnych, wykaszanie placów przy budynkach gminnych, opróżnianie koszy ulicznych.

4. Wykaszanie i utrzymanie porządku na zamkniętym gminnym składowisku odpadów.

5. Równanie dróg gminnych oraz odśnieżanie dróg w okresie zimy.

6. Usuwanie gołoledzi i odśnieżania chodników na łukach i skrzyżowaniach, na placach

gminnych, na placu targowym oraz przy budynkach gminnych.

7. Obsługa i eksploatacja powierzonego sprzętu ( między innymi ciągnik, pług do

odśnieżania, równiarka, rozsiewacz).

8. Wykonywanie codziennej obsługi technicznej ciągnika oraz okresowych przeglądów.

9. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym i w czystości powierzonego sprzętu oraz

bieżąca konserwacja,

10. Bieżące rozliczanie pobranych kart drogowych .

11. Bieżące i zgodne ze stanem faktycznym rozliczanie paliwa.

12. Stałe zabezpieczanie dokumentów oraz kluczyków przed użyciem ich przez osoby do

tego nieupoważnione.

13. Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze sprzętu i w czasie jazdy.

14. Niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o niesprawności bądź

uszkodzeniu sprzętu.

15.Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach wokół budynku Urzędu Gminy,( w tym wykaszanie trawy, odśnieżanie, likwidacja śliskości).

16. Pomoc przy usuwaniu awarii wodociągowych , i innych zdarzeniach losowych

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27