wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Symbol stanowiska: SKF
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości i płac

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie rejestru księgowego jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, terminowe wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego

3. Prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Gminy:

- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

- przygotowanie not księgowych umorzeń środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych,

4. Rozliczanie inwentaryzacji

5. Sporządzanie umów, porozumień, w zakresie przekazywania środków finansowych jednostkom, instytucjom, organizacjom pożytku publicznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych i przepisami gminnymi.

6. Egzekwowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych w celu współfinansowania inwestycji gminnych,

7. Terminowe przekazywanie dochodów państwa z zadań realizowanych przez gminę /np. opłaty za wydanie dowodów osobistych/ oraz prawidłowe rozliczanie należności dla gminy,

8. Rozliczanie dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla uczniów,

9. Prowadzenie rejestru księgowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy oraz szkół z terenu gminy.

10. Rozliczanie raportów żywieniowych oraz sporządzanie comiesięcznych not księgowych z rozchodu artykułów żywnościowych wydanych do sporządzenia posiłków w stołówkach szkolnych.

11. Prowadzenie rejestru księgowego sum depozytowych.

12. Prowadzenie rejestru księgowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13. Bieżące analizowanie sald kont rachunkowych, ich zgodności ze stanem faktycznym wynikającym z prawidłowych rozliczeń,

14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych,

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27