wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Symbol stanowiska: SK
Nazwa stanowiska: Skarbnik Gminy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu.

2.Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

3. Opracowywanie projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

4. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu.

5. Analiza budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego stanie .

6.Nadzór nad prowadzeniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości.

7.Nadzór i koordynacja wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy.

8.Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej w podległym referacie,

9.Uczestnictwo w corocznym przeglądzie zarządzania jakością,

10.Ścisła współpraca z Sekretarzem Gminy w realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej,

11.Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów finansowo- księgowych

wytworzonych w Urzędzie.

12.Nadzorowanie wprowadzania treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w

zakresie Referatu Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych.

13.Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

14.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

15.Nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał w sprawach finansowych, podatków

i opłat lokalnych,

16. Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych,

17.Opracowanie zakresów obowiązków dla pracowników z Referatu Budżetu, Podatków i

Opłat Lokalnych,

18.Wykonywanie następujących zadań:

- nadzorowanie prowadzenia rachunkowości jednostki,

- wykonywanie dyspozycje środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych,

- podejmowanie decyzji w sprawie zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych

rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem ,

- składanie zapewnienia, ze zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym,

- zwracanie dokumentu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właściwemu

rzeczowo pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawianie podpisania dokumentu,

i zawiadamianie pisemnie kierownika jednostki,

- nadzór nad rozliczaniem dotacji,

- przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

- kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,

- nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz

spłaty zobowiązań,

- nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych gminy

- sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Gminy jako jednostki, łącznych

sprawozdań finansowych jst oraz bilansu skonsolidowanego,

- sporządzanie sprawozdań ze środków trwałych

19. Nadzór i koordynacja pracy Referatu Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28