wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Symbol stanowiska: SG
Nazwa stanowiska: Sekretarz Gminy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu.

2. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz jego aktualizacja

w miarę potrzeb.

3. Opracowanie projektów regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania oraz innych

aktów wewnętrznych regulujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem Urzędu,

4.Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, przestrzeganiem wewnętrznego porządku

pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w

Urzędzie.

5.Nadzór nad przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw i

prawidłowej obsługi klienta.

6.Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, nadzór nad

prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością.

7. Nadzorowanie przestrzeganie przepisów prawa i ustalonych procedur przy załatwianiu

spraw w trybie postępowania administracyjnego, interpelacji i zapytań radnych, skarg i

wniosków skierowanych do Wójta.

8. Nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych w Urzędzie.

9. Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z pracy rady gminy i jej komisji.

10. Nadzór nad skutecznym sposób publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich

informacji o charakterze publicznym .

11. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej nowo przyjętych pracowników .

12. Przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom,

a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i

których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym.

13. Opracowanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych.

14. Nadzór nad przestrzeganie dyscypliny pracy .

15. Wykonywanie wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, z wyjątkiem

zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy.

16. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych

jednostek organizacyjnych, kierownika USC, pracowników Urzędu, dotyczących szczególnie:

- urlopów pracowniczych,

- podróży służbowych,

- szkoleń

17. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

18. Dekretowanie korespondencję na poszczególne stanowiska pracy wg właściwości.

19. Prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw.

20. Nadzorowanie wprowadzania treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

21. Nadzorowanie udostępnianie informacji publicznej.

22. Nadzór nad gminną skrzynkę elektroniczną na platformie ePuap.

23. Organizowanie spotkań i narad z pracownikami.

24. Prezentowanie nowo przyjętego pracownika do pracy w Urzędzie.

25. Nadzorowanie bezpieczeństwa informacji na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych.

26. Opracowanie i aktualizowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz

instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

27. Nadzorowanie rejestrowania i przetwarzania zbiorów danych osobowych.

28. Przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach.

prowadzenie rejestru upoważnień.

29. Potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem dokumentów wytworzonych w Urzędzie.

30. Współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

31. Wykonywanie zadań pełnomocnika kontroli zarządczej.

32. Prowadzenie rejestru osób upoważnionych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego

33. Nadzorowanie realizacji staży i praktyk uczniowskich.

34. Nadzór na terminowym wprowadzanie sprawozdań w portalu GUS,

35. Kontrola działalności poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie m.in. poprzez system

kontroli zarządczej oraz kontrolę wewnętrzną w Urzędzie.

36. Nadzór i koordynacja pracy Referatu Organizacyjnego-Administracyjnego i Spraw Społecznych

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28