wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Symbol stanowiska: ZWI
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. inwestycji, dróg i zamówień publicznych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz innych

funduszy i dotacji,

2. Zbieranie, gromadzenie oraz pozyskiwanie informacji o funduszach i programach wspólnotowych.

3. Współudział w przygotowywaniu wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,

4. Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,

5. Nadzór i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych

i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków:

- zabezpieczenie wykonawstwa w zakresie remontów, modernizacji, usuwania awarii,

- zapewnienia właściwej eksploatacji i utrzymania SUW, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,

6. Podejmowanie działań w przypadkach samowolnego włączenia się do sieci wodociągowej lub nielegalnego poboru wody z hydrantów

7. Opracowanie projektów planu rozwoju sieci drogowych.

8. Przygotowywanie i realizacja inwestycji drogowych ,

9. Planowanie i nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania i modernizacji dróg, placów, chodników, parkingów oraz przystanków autobusowych

10. Współpraca z zarządcami dróg powiatowych i krajowych w zakresie utrzymania, modernizacji dróg

i chodników na odcinkach przebiegających przez teren gminy.

11. Organizacja lokalnej sieci transportu zbiorowego, konsultowanie z mieszkańcami rozkładów jazdy, opiniowanie planów transportowych gmin sąsiednich, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy, jeśli zajdzie taka potrzeba,

12. Organizacja lokalnej sieci transportu zbiorowego, konsultowanie z mieszkańcami rozkładów jazdy, opiniowanie planów transportowych gmin sąsiednich, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy, jeśli zajdzie taka potrzeba,

13. Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych.

14. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych oraz infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych.

15. Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i mostów.

16. Zarządzanie usuwaniem zadrzewienia/ zakrzewienia/ pogarszającego widoczność sygnałów

i pociągów, utrudniającego budowę i eksploatację urządzeń kolejowych lub powodującego zaspy śnieżne.

17. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

18. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

19. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:

- przygotowywanie dokumentacji określającej przedmiot przetargu oraz kosztorysu inwestorskiego,

- przesyłanie ogłoszeń o zamówienia publiczne do Biuletynu Zamówień Publicznych, oraz zamieszczanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

- prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o zamówienie,

- przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych.

- prowadzenie rejestru umów,

- przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej korzystanie ze środków unijnych,

25. Współudział w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o środki pomocowe.

26. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych, środków unijnych.

27. Umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami

28. Sporządzane sprawozdań statystycznych

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2013-07-16
Data udostępnienia informacji 2013-07-16