wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Symbol stanowiska: KOŚ
Nazwa stanowiska: Konserwtor oczyszczalni ścieków

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Sprawozdanie codziennej kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w oczyszczalni zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, i instrukcjami obsługi i Ą Instrukcją obsługi – technologiaÓ.

Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym: właściwej temperatury w pomieszczeniach technicznych i socjalnych.

Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń w tym: ĄDziennika eksploatacji oczyszczalniÓ i bezpieczne ich przechowywanie.

Utrzymanie należnego porządku w budynkach, terenu przy oczyszczalni i przepompowniach ścieków w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy.

Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej w m. Stromiec oraz sieci tłoczącej ścieki sanitarne z aglomeracji.

Sprawowanie nadzoru nad zgodnością dostawy ścieków sanitarnych z uregulowanymi prawami.

Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w oczyszczalni, przepompowniach ścieków, sieci kanalizacyjnej i przyłączy.

Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek.

Organizowanie i kierowanie pracami konserwatorsko – naprawczymi w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą być prowadzone przez jednego pracownika.

Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych.

Okresowe płukanie sieci kanalizacyjnej.

Nadzór nad konserwacją odbiornika ścieków oczyszczonych

Nadzór nad poprawnością budowy i udział w czynnościach odbiorowych budowanych przyłączy kanalizacyjnych.

Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach i na terenie oczyszczalni.

Dokonywanie drobnych napraw obsługiwanych urządzeń i sprzętu.

Udział w usuwaniu awarii urządzeń i instalacji na oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

Zawieranie umów z dostawcami ścieków na odbiór ścieków.

Pobieranie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

Nadzór nad stanem technicznym i sprawnością działania oraz obsługa stacji uzdatniania wody, studni w miejscowości Boże i sieci wodociągowych.

22. Wykonywanie przeglądów i konserwacji sieci i urządzeń.

23. Zapewnienie ciągłości automatycznej pracy urządzeń wodociągowych.

24. Prowadzenie książki eksploatacji studni.

25. Prowadzenie książki eksploatacji SUW.

26. Okresowe płukanie sieci wodociągowej.

27. Usuwanie na bieżąco awarii SUW i sieci wodociągowych.

28. Wymiana wodomierzy niesprawnych i montowanie nowych.

29. Wykonywanie przeglądów i konserwacji oraz drobnych napraw i modernizacji instalacji hydraulicznych w obiektach gminnych

30. Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury SUW poprzez jej bieżące oczyszczanie i okresowe malowanie.

31. 31. Konserwacja i naprawa hydrantów przeciwpożarowych zamontowanych na sieci wodociągowej

32. Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach SUW, kotłowni c.o oraz wokół tych obiektów, w strefie ochronnej ( w tym wykaszanie trawy, odśnieżanie, likwidacja śliskości).

33. Zastępowanie w czasie nieobecności w pracy konserwatora urządzeń wodociągowych

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2014-02-26
Data udostępnienia informacji 2014-02-26