wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Asystent
Symbol stanowiska: ASI
Nazwa stanowiska: Asystent

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

. Prowadzenie obsługi techniczno-biurowej narad i spotkań organizowanych przez Wójta .

2. Prowadzenie dziennika podawczego, rejestrowanie korespondencji wpływającej do Urzędu i przekazywanie jej na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z dekretacją kierownictwa.

3. Prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych.

4. Wysyłanie korespondencji i przesyłek specjalnych

5. Przyjmowanie i rejestracja skarg i wniosków wpływających do Wójta, nadzór nad terminowym ich załatwieniem, sporządzanie okresowych sprawozdań .

6. Prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Wójta oraz rejestru odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Wójta

7. Obsługa centrali telefonicznej i poczty elektronicznej

8. Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz innych funduszy i dotacji,

9. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków finansowych, środków unijnych.

10. Nadzór nad funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyjmowanie zgłoszeń awarii;

11. Prowadzenie ewidencji istniejącej infrastruktury, przyłączy i umów.

12. Opracowanie projektów gminnego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; Określenie warunków wykonania podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej i do gminnego wodociągu oraz dokonywanie odbioru wykonanych przyłączy.

13. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz opłat za odbiór ścieków.

14. Prowadzenie spraw związanych z pojazdami porzuconymi, zakwalifikowanymi jako mienie gminne.

15. Współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki nieruchomościami w naliczaniu opłat adiacenckich;

16. Umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami

17. Sporządzane sprawozdań statystycznych

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2015-01-25
Data udostępnienia informacji 2015-01-25