wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Istebna

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

 1. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta,
2. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3. Kieruje bieżącymi sprawami gminy,
4. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
5. Wydaje zarządzenia i decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i z zakresu administracji publicznej.
6. Udziela pełnomocnictwa i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
7. Jest terenowym szefem obrony cywilnej, realizuje zadania wynikające ustawy o powszechnym obowiązku obrony , kieruje i koordynuje przygotowania a także realizuje zadania obronne, nadzoruje pracowników zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
8. Mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,
9. Realizuje politykę kadrową i wspólnie z sekretarzem odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,
10.Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu,
11.Nadzoruje realizację budżetu,
12.Podejmuje działania warunkujące sprawne działanie Urzędu w tym sprawne, terminowe załatwianie spraw mieszkańców.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dariusz Kaczmarzyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Dariusz Kaczmarzyk
Data wytworzenia informacji 2014-04-08
Data udostępnienia informacji 2014-04-08