wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Istebna

Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: GR.271.9.2015
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 50 000,00 zł
pięćdziesiąt tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2015-07-28
Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty
CPV Przedmiotu Zamówienia: 45100000-8, 45110000-1, 45233220-7, 45111291-4, 45233290-8, 45233252-0, 45220000-5
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 0
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym urzędu.
Data opublikowania: od dnia 2015-07-09 , do dnia 0001-01-01.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr , poz.102099, z 2015 r.

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót związanych z budową parkingu zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej 941 we wsi Istebna. Ze względu na znaczną różnicę wysokości terenu parking zaprojektowano w nasypie na dwóch poziomach połączonych oddzielnymi dwoma zjazdami publicznymi. Na parkingach zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie północnym zaprojektowano 28 stanowisk postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, na poziomie południowym 38 stanowisk w tym również jedno dla osoby niepełnosprawnej. Poziomy pomiędzy sobą połączone będą schodami. W ramach zadania przewidziano wykonanie odwodnienia z projektowanego parkingu. Woda opadowa ze zjazdów oraz parkingu, odprowadzana spadkiem poprzecznym i podłużnym, zostanie ujęta do odwodnienia liniowego i odprowadzona za pośrednictwem przykanalików i kolektorów do separatora. Ponadto przy krawędziach parkingu, które znajdują się przy nasypie, przewidziano wykonanie odwodnienia w postaci betonowego ścieku korytkowego na końcach których znajdują się wpusty, odprowadzające wodę spływającą z przyległych skarp, do instalacji odwadniającej.

Zakres robót obejmuje:

Wytyczenie i inwentaryzacja obiektu,

Wycinkę drzew oraz krzewów,

Wykonanie wykopów w ilości 15161,00 m3,

Wykonanie nasypów w ilości 13840,00 m3,

Wykonanie 4 odwiertów geologicznych o głębokości 10 m każdy,

Budowę dwóch zjazdów publicznych o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 o grubości 3 cm wraz z podbudową pomocniczą z kruszywa łamanego 0-16 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego 31,5-63 stabilizowanego mechanicznie i piaskiem grubym gr. 12 cm w obramowaniu z krawężników betonowych 15x30x100 i najazdowych 15x22x100 posadowionych na ławie z betonu B20.

Budowę jezdni manewrowej, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 8 na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 o grubości 3 cm wraz z podbudową pomocniczą z kruszywa łamanego 0-16 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego 31,5-63 stabilizowanego mechanicznie i piaskiem grubym gr. 12 cm w obramowaniu z krawężników betonowych 15x30x100 i najazdowych 15x22x100 posadowionych na ławie z betonu B20.

Rozłożenie traw z rolki w ilości – 1198 m2,

Umocnienie skarp brukiem kamiennym gr. 10 cm.

Montaż barier ochronnych stalowych 32,00 mb,

Wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej 130,00 mb.

Zakres robót dotyczących zebrania i odprowadzenia wód opadowych z powierzchni utwardzonych obejmuje:

Budowę kolektora deszczowego z rur PP Klasy SN10 o średnicy 200 mm i 160 mm o łącznej długości – 306 m,

Wykonanie odwodnienia linowego o długości 120 m,

Zamontowanie studzienek odpływowych odwodnienia liniowego w ilości 9 szt,

Wykonanie sączków drenarskich z rur PCV fi 150 mm oraz 250 mm o łącznej długości 362 m,

Zamontowanie 15 szt, kompletnych studzienek inspekcyjnych PP o śr. 425 mm – z włazem żeliwnym,

Zamontowanie 9 szt, kompletnych studzienek inspekcyjnych PP o śr. 315 mm – z włazem żeliwnym,

Zamontowanie 2 szt, studzienek kanalizacyjnych PP o śr. 425 mm – z osadnikiem (pod wpustem),

Zamontowanie 2 szt, studzienek kanalizacyjnych PP o śr. 315 mm – z osadnikiem (pod wpustem),

Zamontowanie 3 szt, studzienki inspekcyjnej PP o śr. 315 mm – z osadnikiem oraz włazem żeliwnym,

Zamontowanie 1 szt, zbiorczej studzienki PP o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym,

Zamontowanie 1 szt, studzienki kaskadowej PP o śr. 600 mm z włazem żeliwnym,

Zamontowanie 2 szt, studni osadnikowych PP o śr. 600 mm z włazem żeliwnym,

Zamontowanie separatora koalescencyjnego o przepływie nominalnym 6 l/s.

Zakres robót dotyczących wykonania muru oporowego:

Wykonanie wykopów w ilości – 812,00 m3,

Zasypanie wykopów pospółki z zagęszczeniem w ilości – 839,00 m3,

Wykonanie zbrojenia w ilości – 25,312 tony,

Betonowanie ścian, schodów, murów z betonu B30 (C25/30) w ilości łącznej – 381,00 m3,

Betonowanie betonem B20 (C16/20) w ilości – 34,00 m3,

Wykonanie izolacji na zimno w ilości – 766,00 m2,

Wykonanie drenażu za ścianami oporowymi w ilości – 589,00 m2,

Wykonanie dylatacji z taśmy PCV w ilości – 19,00 m,

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego pow. Betonowych w ilości – 44,00 m2,

Wykonanie kamieniem oblicowania ścian oporowych w ilości – 124,00 m2.

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Decyzja zjazd [445,62 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
Projekt [16,13 MB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
Kosztorys ofertowy [565,63 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu [30,13 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
Projekt Umowy [314,2 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
Przedmiar [584,17 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
SIWZ [398,27 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
Tymczasowa org ruchu [21,21 MB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
załączniki do umowy, przedmiaru [342,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
załączniki od 1 do 9 do SIWZ [225,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
Dokumentacja Geotechniczna [487,1 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-09
zał. 5 siatka niwelacyjna [3,14 MB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-10
Zmiana treści SIWZ wraz z załacznikami [2,81 MB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-22
Zmiana treści SIWZ [28,03 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-07-23
Wyniki postępowań:
Firma: MT EUROINVEST Sp. z o.o. Sp. k

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mirosław Kawulok
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mirosław Kawulok
Data wytworzenia informacji 2015-07-09
Data udostępnienia informacji 2015-07-09