wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Paprotnia

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLIV/190/18 2018-04-26 w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia" TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII/188/18 2018-03-27 w sprawie podziału Gminy Paprotnia na stałe obwody głosowania TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII/187/18 2018-03-27 w sprawie podziału Gminy PAprotnia na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/186/18 2018-03-20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paprotnia w 2018 roku. TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/185/18 2018-03-20 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, zespole szkolno- przedszkolnym oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, zespołach szkolno- przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/181/18 2018-01-31 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Paprotnia TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/174/17 2017-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/171/17 2017-12-01 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku lesnego na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/170/17 2017-12-01 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/169/17 2017-12-01 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/168/17 2017-12-01 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/143/17 2017-03-31 w sprawie okreslenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/142/17 2017-03-31 w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Paprotnia. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/141/17 2017-03-31 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/127/16 2016-12-28 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Paprotnia publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia