wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Paprotnia

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

1. kierowanie Urzedem jako zakładem pracy;
2. wykonywnaie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracownikow Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organziacyjnych;
3. reprezentownaie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawch dotyczących Gminy;
4. kierowanie bierzącymi sprawami Gminy;
5. nawiązywnaie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Gminy i powoływanie oraz odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
6. przedkładnaie Wojewodzie uchwał Rady;
7. Przedkąłdanie RIO uchwały budżetowej, uchwąły w sprawie absolutorium oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru Izby;
8. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
9. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
10. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy;
11. udzielanie upoważnień pracownikom Urzedu do wydawania w jego imieniu decyzji;
12. podejmownaie przedsięwzięć i inicjatyw w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym;
13. udzielanie wywiadów i informacji w sprawach dotyczących Gminy;
14. przyjmowanie woli spadkodawcy;
15. gospodarownaie miniem gminnym zgodnie z przeznaczeniem;
16. wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach i uchawłach Rady

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-11-22
Data udostępnienia informacji 2018-11-22