wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Data: 2014-07-14
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zatrudni asystenta rodziny

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie

ZAKRES PRACY

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi m.in. GOPS lub Sąd, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

Asystent rodziny musi być dyspozycyjny, przygotowany do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim  powinien być otwarty na kontakt z ludźmi. Szczegółowy zakres obowiązków  asystenta rodziny określa art.15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 135).

KWALIFIKACJE  ASYSTENTA  RODZINY

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
  4. kserokopia dowodu osobistego,
  5. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Komplet dokumentów należy składać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 3 od 16 lipca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w godzinach 8.00 – 16.00 osobiście z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2014-07-14
Data udostępnienia informacji 2014-07-14