wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSLUGI RADY GMINY

Data: 2015-02-26
Autor: Tadeusz Michalik
Treść informacji / streszczenie:

URZĄD GMINY W ZABRODZIU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora ds. organizacyjnych i  obsługi  rady gminy

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2.Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) Nieposzlakowana opinia,

5) Wykształcenie wyższe (pożądane w zakresie administracji lub prawa)

6) Co najmniej dwu letni staż pracy.

3.Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
2) Znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej
3) Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz programów komputerowych Word, Exel,
4) Kreatywność, odpowiedzialność i zdolności organizatorskie

4. Zakres wykonywanych zadań:

1)  Prowadzenie sekretariatu, w tym:

 • obsługa kancelaryjna, kierowanie obiegiem dokumentów w szczególności pism wpływających do Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji  Umów, Zarządzeń, Decyzji i Pism Okólnych Wójta,
 • koordynowanie spraw związanych z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 • prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników,
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwiania wg właściwości,
 • czuwanie nad terminowym załatwianiem skarg oraz opracowywanie zbiorczych analiz i sprawozdań
 • obsługa programu obiegu dokumentów PROTON.

2)  Prowadzenie spraw związanych z obsługą sesji rady gminy, w tym:

 • obsługa techniczno-organizacyjna,
 • zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję rady oraz terminowego ich dostarczania dla radnych przed sesją,
 • organizowanie sesji rady, w tym podawanie do publicznej wiadomości ich terminów,
 • organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez przewodniczącego rady,
 • współuczestniczenie w opracowaniu projektów planów pracy i programów działania rady,
 • prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów kierowanych przez obywateli do rady lub przewodniczącego rady,
 • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady,
 • nadawanie biegu uchwałom podejmowanym przez radę i czuwanie nad terminowym składaniem informacji z ich realizacji,
 • przekazywanie uchwał rady, zawierających przepisy gminne do ogłoszenia,
 • prowadzenie ewidencji radnych oraz ewidencji ich udziału w pracach rady,

3)    Prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń komisji rady gminy, w tym:

 • obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń,
 • protokołowanie posiedzeń komisji i kompletowanie z nich dokumentacji,
 • prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji oraz interpretacji i wniosków radnych, a także  czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
 • opracowywanie na podstawie gromadzonej dokumentacji informacji i sprawozdań z działalności komisji,
 • ewidencjonowanie udziału członków komisji w pracach komisji,
 • zapewnienie komisjom wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych Statutem Gminy.

4)  Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przepisów ustawy o ochronie danych

     Osobowych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany własnoręcznie życiorys - CV  z opisem pracy zawodowej,
 2. podpisany własnoręcznie list motywacyjny – z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań

            od kandydatów,

 1. kserokopie dokumentów poświadczających odbyte kursy, szkolenia,
 2. kserokopia dowodu osobistego,
 3. podpisane oświadczenie*, że kandydat:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzysta z pełni praw publicznych,

 

 

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada obywatelstwo polskie,

e) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie

    pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie

                danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

 

 6. Warunki pracy:

- praca biurowa w Biurze Obsługi klienta

- stanowisko wyposażone w odpowiednie urządzenia i meble, w tym komputer, drukarka,

- prawidłowe warunki oświetlenia,

- niski poziom hałasu, zgodny z normami hałasu dla pracy umysłowej.

 

Wójt Zabrodzia informuje, że w miesiącu styczniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Zabrodziu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6% i wynosił 6,66%.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko Podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy" w terminie do dnia 08.03.2015 r. - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Zabrodziu, lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu, ul.Wł.St.Reymonta 51 (decyduje data wpływu).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zabrodzie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

 

*Załączniki (pliki do pobrania)

Zabrodzie, dn. 25.02.2015 r.

 

 

W związku z tym, że dzień 8 marca 2015 r. jest dniem wolnym od pracy, termin składania ofert upływa w dniu 9 marca 2015r . (w godzinach pracy Urzędu)

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Tadeusz Michalik
Data wytworzenia informacji 2015-02-26
Data udostępnienia informacji 2015-02-26