wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy
Dni i godziny pracy: Pn-pt 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i gospodarowanie nimi

2. Prowadzenie kontroli rachunkowo kasowej inkasentów

3. Obsługa finansowa organów samorządów wiejskich w tym komitetów społecznych i uzgadnianie wpływów z ewidencją księgową

4. Edukacja i egzekwowanie prawa w zakresie utrzymania porządku w gminie (Ustawa i Uchwałą Rady Gminy)

5. Inkasowanie należności za odbiór nieczystości płynnych odprowadzanych i dowożonych do oczyszczalni ścieków

6. Inkasowanie opłaty zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą Rady Gminy

7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i uzgadnianie z ewidencją księgową

8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i uzgadnianie z ewidencją księgową

9. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także dokonywanie aktualizacji wyceny środków trwałych

10. Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków trwałych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości

11. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie środków trwałych

12. W razie potrzeby zastępstwo w kasie w Urzędzie Gminy

13. Wydawanie zaświadczeń w zakresie wszystkich spraw związanych z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz wydawanie zaświadczeń z Dz. U. Nr 54 poz. 310 art. 3 ust. 1 i 2 z 20.07.1990r.

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Planowania Budżetu, Finansów i Księgowości

15. Wykonując swoje obowiązki należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy:
Zastępcą Głównego Księgowego Budżetu, inspektorem d/s księgowości budżetowej, podatkowej, inspektorem d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych, stanowiskiem d/s obsługi kasy.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01