wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Kadr
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz
Dni i godziny pracy: Pn-pt 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn-pt 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Z przepisów z zakresów Prawa pracy:

1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników w tym:

- Prowadzenie teczek akt osobowych
- Prowadzenie kart urlopowych
- Naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych
- Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi, wyróżnieniami, nagrodami pracowników

2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie:

- Organizacji stażów, prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

1. Ustalanie na podstawie posiadanej dokumentacji, nie później niż na 2 lata przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego, czy ma okres zatrudnienia wymagany do emerytury i zawiadomienia pracownika o wyniku tych ustaleń

2. Współdziałanie z pracownikiem o gromadzeniu dokumentacji o zatrudnieniu w poprzednich zakładach pracy

3. Wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości

4. Przygotowanie wniosku o emeryturę i przedłożenie go organowi rentownemu nie później niż na 2 miesiące przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę, a jeżeli część okresu udowodniona jest zeznaniami świadków- nie później niż na 6 miesięcy przed tym terminem

5. Przygotowanie za zgodą pracownika wniosku o rentę inwalidzką i przedłożenie go organowi rentownemu na 2 miesiące przed ustaleniem prawa do zasiłku chorobowego

6. Poinformowanie bezzwłocznie po śmierci pracownika pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowanie wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentownemu.

Z zakresu Organizacji załatwiania Skarg i Wniosków Obywateli:

1. Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwienia wg właściwości

2. Czuwanie nad terminowym załatwianiem skarg oraz opracowywanie zbiorczych analiz i sprawozdań

Z ustawy o prowadzeniu archiwum:

1. Prowadzenie dokumentacji archiwalnej zgodnie z instrukcją

2. Na bieżąco segregować akta otrzyZ przepisów z zakresów Prawa pracy:

1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników w tym:

- Prowadzenie teczek akt osobowych
- Prowadzenie kart urlopowych
- Naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych
- Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi, wyróżnieniami, nagrodami pracowników

2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie:

- Organizacji stażów, prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

1. Ustalanie na podstawie posiadanej dokumentacji, nie później niż na 2 lata przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego, czy ma okres zatrudnienia wymagany do emerytury i zawiadomienia pracownika o wyniku tych ustaleń

2. Współdziałanie z pracownikiem o gromadzeniu dokumentacji o zatrudnieniu w poprzednich zakładach pracy

3. Wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości

4. Przygotowanie wniosku o emeryturę i przedłożenie go organowi rentownemu nie później niż na 2 miesiące przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę, a jeżeli część okresu udowodniona jest zeznaniami świadków- nie później niż na 6 miesięcy przed tym terminem

5. Przygotowanie za zgodą pracownika wniosku o rentę inwalidzką i przedłożenie go organowi rentownemu na 2 miesiące przed ustaleniem prawa do zasiłku chorobowego

6. Poinformowanie bezzwłocznie po śmierci pracownika pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowanie wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentownemu.

Z zakresu Organizacji załatwiania Skarg i Wniosków Obywateli:

1. Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwienia wg właściwości

2. Czuwanie nad terminowym załatwianiem skarg oraz opracowywanie zbiorczych analiz i sprawozdań

Z ustawy o prowadzeniu archiwum:

1. Prowadzenie dokumentacji archiwalnej zgodnie z instrukcją

2. Na bieżąco segregować akta otrzyZ przepisów z zakresów Prawa pracy:

1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników w tym:

- Prowadzenie teczek akt osobowych
- Prowadzenie kart urlopowych
- Naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych
- Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi, wyróżnieniami, nagrodami pracowników

2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie:

- Organizacji stażów, prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

1. Ustalanie na podstawie posiadanej dokumentacji, nie później niż na 2 lata przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego, czy ma okres zatrudnienia wymagany do emerytury i zawiadomienia pracownika o wyniku tych ustaleń

2. Współdziałanie z pracownikiem o gromadzeniu dokumentacji o zatrudnieniu w poprzednich zakładach pracy

3. Wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości

4. Przygotowanie wniosku o emeryturę i przedłożenie go organowi rentownemu nie później niż na 2 miesiące przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę, a jeżeli część okresu udowodniona jest zeznaniami świadków- nie później niż na 6 miesięcy przed tym terminem

5. Przygotowanie za zgodą pracownika wniosku o rentę inwalidzką i przedłożenie go organowi rentownemu na 2 miesiące przed ustaleniem prawa do zasiłku chorobowego

6. Poinformowanie bezzwłocznie po śmierci pracownika pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowanie wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentownemu.

Z zakresu Organizacji załatwiania Skarg i Wniosków Obywateli:

1. Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwienia wg właściwości

2. Czuwanie nad terminowym załatwianiem skarg oraz opracowywanie zbiorczych analiz i sprawozdań

Z ustawy o prowadzeniu archiwum:

1. Prowadzenie dokumentacji archiwalnej zgodnie z instrukcją

2. Na bieżąco segregować akta otrzy

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogólna

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-04-02
Data udostępnienia informacji 2007-04-02