wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wójt
Nazwa skrócona:
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zabrodzie
Wł. St. Reymonta
Zabrodzie 07-230
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Pn.-Pt. 8:00-16:00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn.-Pt. 8:00-16:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Wójta należy:
1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
2. prowadzenie bieżących spraw Gminy;
3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności;
4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
5. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
6. udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
7. czuwanie nad terminowością wykonania zadań przez pracowników Urzędu;
8. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
10. upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
11. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osób wydających decyzję w imieniu Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
12. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
13. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta oraz przepisów prawa i uchwał Rady;
15. sprawowanie funkcji Kierownika Zakładu Pracy.

 Kadra kierownicza:

Wójt Gminy

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-08-20
Data udostępnienia informacji 2004-08-20