wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wójt
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Wójt Gminy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
2. prowadzenie bieżących spraw Gminy;
3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
5. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
6. udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
7. czuwanie nad terminowością wykonywania zadań przez pracowników Urzędu;
8. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
10. upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
11. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osób wydających decyzję w imieniu Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
12. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
13. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta oraz przepisów prawa i uchwał Rady.
15. do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy należy kierowanie wykonywaniem zadań obronnych oraz wykonywanie zadań wynikających z funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
16. sprawowanie funkcji Kierownika Zakładu Pracy.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Agnieszka Sosnowska
Data wytworzenia informacji 2007-04-02
Data udostępnienia informacji 2007-04-02