wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i gospodarowanie nimi;
2. Prowadzenie kontroli rachunkowo kasowej inkasentów;
3. Obsługa finansowa organów samorządów wiejskich w tym komitetów społecznych i uzgadnianie wpływów z ewidencją księgową;
4. Edukacja i egzekwowanie prawa w zakresie utrzymania porządku w gminie ( Ustawa i Uchwałą Rady Gminy);
5. Inkasowanie należności za odbiór nieczystości płynnych odprowadzanych i dowożonych do oczyszczalni ścieków;
6. Inkasowanie opłaty zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą Rady Gminy;
7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i uzgadnianie z ewidencją księgową;
8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i uzgadnianie z ewidencją księgową;
9. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także dokonywanie aktualizacji wyceny środków trwałych;
10. Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków trwałych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości;
11. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie środków trwałych;
12. W razie potrzeby zastępstwo w kasie w Urzędzie Gminy;
13. Wydawanie zaświadczeń w zakresie wszystkich spraw związanych z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz wydawanie zaświadczeń o których mowa w ustawie z dnia 20.07.1990r. (Dz. U. Nr 54 poz. 310 art. 3 ust. 1 i 2)
14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowo-Budżetowego;
15. Wykonując swoje obowiązki należy współpracować z następującymi stanowiskami pracy:
Zastępcą Głównego Księgowego Budżetu, inspektorem d/s księgowości budżetowej, podatkowej, inspektorem d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych, stanowiskiem d/s obsługi kasy.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Barbara Gietka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Agnieszka Sosnowska
Data wytworzenia informacji 2007-04-02
Data udostępnienia informacji 2007-04-02