wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Planowania, Budżetu, Finansów i Księgowości
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Skarbnik

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

a) bieżący nadzór nad realizacją gospodarki finansowej gminy pod względem zgodności z uchwalonym budżetem;
b) opracowywanie projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
c) przestrzeganie zasad finansowania inwestycji;
d) opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i planów finansowych na realizację zadań zleconych;
e) opracowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz przekazywanie Przewodniczącemu Rady i przesłanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
f) opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i przedłożenie go Radzie Gminy i przesłanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
g) przygotowywanie projektów uchwał budżetowych Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawach związanych z realizacją budżetu;
h) prowadzenia gospodarki finansowej, stosowania właściwych /zgodnych z prawem/ procedur w zakresie gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem;
i) realizacja zadań związanych z:
- prowadzeniem rachunkowości jednostki;
- wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi;
- dokonywaniem wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
j) nadzór nad naliczaniem i egzekucją podatków i opłat lokalnych, podatków od środków transportowych;
k) nadzór nad prowadzeniem kasy, kontrola raportów kasowych;
l) kontrola przyjęcia i odprowadzenia na właściwe rachunki bankowe gotówki przyjętej do kasy Urzędu Gminy;
m) realizowanie ustaw o dochodach, finansach gmin oraz podatkach i opłacie skarbowej,
n) wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Wójta;

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Agnieszka Sosnowska
Data wytworzenia informacji 2007-04-02
Data udostępnienia informacji 2007-04-02