wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

Data: 2011-01-12
Autor: KINGA ZARZYCKA
Treść informacji / streszczenie:
OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ  ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857), zwanej dalej "ustawą" - Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.


Rodzaj zadania

1.Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w 2011 roku z zakresu ochrony zdrowia.


Wysokość środków publicznych

2.Na realizację zadań, o których mowa w pkt 1, przeznacza się kwotę: 30.000,00 zł.


3.W roku 2010 na zadania, o których mowa w pkt. 1 Powiat Bełchatowski przeznaczył łączną kwotę w wysokości 18.000,00 zł (słownie zł: osiemnaście tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji

4.Dotacja będzie przyznawana:
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami,
zgodnie z priorytetami zadań publicznych, o których mowa w Programie współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2011 roku,
w zakresie i na warunkach określonych odrębną umową,
wyłącznie na realizację zadania.

Termin i warunki realizacji zadania

5.Zadanie, o którym mowa w punkcie 1 powinno być zrealizowane od daty podpisania umowy z danym oferentem do dnia 15 grudnia 2011 r.


Termin i warunki składania ofert

6.Oferty wraz z załącznikami należy skład


OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ  ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857), zwanej dalej "ustawą" - Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.


Rodzaj zadania

1.Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w 2011 roku z zakresu ochrony zdrowia.


Wysokość środków publicznych

2.Na realizację zadań, o których mowa w pkt 1, przeznacza się kwotę: 30.000,00 zł.


3.W roku 2010 na zadania, o których mowa w pkt. 1 Powiat Bełchatowski przeznaczył łączną kwotę w wysokości 18.000,00 zł (słownie zł: osiemnaście tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji

4.Dotacja będzie przyznawana:
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami,
zgodnie z priorytetami zadań publicznych, o których mowa w Programie współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2011 roku,
w zakresie i na warunkach określonych odrębną umową,
wyłącznie na realizację zadania.

Termin i warunki realizacji zadania

5.Zadanie, o którym mowa w punkcie 1 powinno być zrealizowane od daty podpisania umowy z danym oferentem do dnia 15 grudnia 2011 r.


Termin i warunki składania ofert

6.Oferty wraz z załącznikami należy skład


OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ  ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857), zwanej dalej "ustawą" - Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.


Rodzaj zadania

1.Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w 2011 roku z zakresu ochrony zdrowia.


Wysokość środków publicznych

2.Na realizację zadań, o których mowa w pkt 1, przeznacza się kwotę: 30.000,00 zł.


3.W roku 2010 na zadania, o których mowa w pkt. 1 Powiat Bełchatowski przeznaczył łączną kwotę w wysokości 18.000,00 zł (słownie zł: osiemnaście tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji

4.Dotacja będzie przyznawana:
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami,
zgodnie z priorytetami zadań publicznych, o których mowa w Programie współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2011 roku,
w zakresie i na warunkach określonych odrębną umową,
wyłącznie na realizację zadania.

Termin i warunki realizacji zadania

5.Zadanie, o którym mowa w punkcie 1 powinno być zrealizowane od daty podpisania umowy z danym oferentem do dnia 15 grudnia 2011 r.


Termin i warunki składania ofert

6.Oferty wraz z załącznikami należy skład


OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ  ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857), zwanej dalej "ustawą" - Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.


Rodzaj zadania

1.Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w 2011 roku z zakresu ochrony zdrowia.


Wysokość środków publicznych

2.Na realizację zadań, o których mowa w pkt 1, przeznacza się kwotę: 30.000,00 zł.


3.W roku 2010 na zadania, o których mowa w pkt. 1 Powiat Bełchatowski przeznaczył łączną kwotę w wysokości 18.000,00 zł (słownie zł: osiemnaście tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji

4.Dotacja będzie przyznawana:
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami,
zgodnie z priorytetami zadań publicznych, o których mowa w Programie współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2011 roku,
w zakresie i na warunkach określonych odrębną umową,
wyłącznie na realizację zadania.

Termin i warunki realizacji zadania

5.Zadanie, o którym mowa w punkcie 1 powinno być zrealizowane od daty podpisania umowy z danym oferentem do dnia 15 grudnia 2011 r.


Termin i warunki składania ofert

6.Oferty wraz z załącznikami należy skład

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji KINGA ZARZYCKA
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację KINGA ZARZYCKA
Tożsamość osoby, która udostępniła informację KINGA ZARZYCKA
Data wytworzenia informacji 2011-01-12
Data udostępnienia informacji 2011-01-12