wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zespół ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości
Nazwa skrócona: BA
Symbol: BA
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Powiatu
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Powiatu
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)opracowanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2)kompletowanie i analiza projektów planów finansowych i wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i Wydziałów Starostwa służących opracowaniu projektu uchwały budżetowej,
3)przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
4)nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania jednostkowych planów finansowych,
5)opracowanie układu wykonawczego budżetu Powiatu,
6)opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
7)analiza wniosków dotyczących zmian w budżecie i harmonogramie,
8)opracowanie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu,
9)przygotowanie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu Powiatu,
10)informowanie Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu o wysokości kwot przyjętych do projektu i uchwały budżetowej Powiatu, zmianach w planach finansowych oraz zmianach harmonogramu,
11)dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań budżetowych oraz kontroli zgodności z innymi dokumentami stanowiącymi podstawę ich sporządzania,
12)sporządzanie miesięcznych zestawień ( z wyłączeniem za m-c czerwiec i grudzień)
z wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych,
13)sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Powiatu i planów finansowych,
14)sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz skonsolidowany bilans Powiatu,
15)sporządzanie zbiorczych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
16)sporządzanie opisowej informacji z realizacji budżetu za I półrocze roku i sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy,
17)przygotowanie kwartalnych informacji z wykonania planu dotacji celowych z budżetu państwa i dochodów z zakresu administracji rządowej,
18)analiza wykonania planów finansowych

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Koordynator Zespołu ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-03-14
Data udostępnienia informacji 2008-03-14