wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji
Nazwa skrócona: WZ
Symbol: WZ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wicestarosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zajmuje się przygotowywaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także przygotowywaniem i prowadzeniem powiatowych inwestycji, modernizacji i remontów, dokonywanie zakupów inwestycyjnych.

1.Do zadań Wydziału w zakresie zamówień publicznych należy w szczególności:
1)przygotowanie w oparciu o informacje z Wydziałów planów zamówień publicznych na rok następny,
2)analiza w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień oraz Istotnych Postanowień Umowy,
3)organizowanie i udział w pracach Komisji Przetargowej oraz kontrola kompletności dokumentacji w zakresie przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówień,
4)przygotowywanie projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
5)ewidencjonowanie dokonanych przez Starostwo zamówień publicznych
oraz kontrola ewidencji zamówień publicznych prowadzonej przez Wydziały,
6)współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
7)sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
8)prowadzenie rejestru odwołań i protestów w sprawach z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
9)opiniowanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych,
10)prowadzenie szkoleń w zakresie zamówień publicznych.

2.Do zadań Wydziału w zakresie inwestycji należy w szczególności:
1)planowanie inwestycji i remontów dla potrzeb Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
2)sporządzanie harmonogramów robót (finansowo - rzeczowe),
3)nadzór nad realizacją ekspertyz, projektów technicznych, kosztorysów inwestorskich,
4)sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
5)przeprowadzanie odbiorów robót, udział w komisjach odbiorowych,
6)prowadzenie rozliczeń realizowanych inwestycji,
7)współpraca z WFOŚiGW, PFOŚiGW oraz przygotowywanie i przedkładanie wniosZajmuje się przygotowywaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także przygotowywaniem i prowadzeniem powiatowych inwestycji, modernizacji i remontów, dokonywanie zakupów inwestycyjnych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału WZ

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-02-23
Data udostępnienia informacji 2009-02-23