wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Nazwa skrócona: GK
Symbol: GK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wicestarosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Zesp.uzg.dok.proj.
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wt. 7.30-18.00

Pow.ośr.dok.geod.i kart.
pon.śr.czw.pt. 8.00-15.00
wt. 8.00-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zajmuje się realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz scalaniem
i wymianą gruntów.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1)gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2)kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,
3)udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym
i fizycznym,
4)naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu
oraz za udostępnianie materiałów i sprzedaż map,
5)prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,
6)planowanie i zlecanie prac mających na celu założenie komputerowych baz danych umożliwiających prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych,
7)zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
we współpracy z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową,
8) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,
9)zakładanie osnów szczegółowych,
10)zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
11)prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,
12)prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
13)prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie oraz współpraca z właściwymi organami w zakresie budowy baz danych,
14)wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych
oraz aktów notarialnych,
15)wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
16)zapewnienie gminom, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Marszałkowi Województwa nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
17)sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali,
18)współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie prowadzenia rejestru pZajmuje się realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz scalaniem
i wymianą gruntów.

 Informacje dodatkowe:

Opłaty należne za czynności dokonywane w Wydziale:

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
I. Opłata skarbowa
1.wniosek - 5 zł
2.załączniki (za każdy ) - 0,50 gr

II. Opłaty za czynności związane z uzgodnieniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1.sieci uzbrojenia terenu (za pierwsze 100 m) - 71,01 zł oraz za każde następne 100 m - 14,20 zł
2.przyłącze do pojedynczego budynku - 35,51 zł oraz za każde następne - 5,91 zł

III. Opłaty za uzgodnienie projektowanych obiektów budowlanych
1.obiekty liniowe (za pierwsze 100 m) - 65,00 zł
oraz za każde następne 100 m 15,00 zł
2.usytuowanie budynku (4 narożniki) - 35,00 oraz za każdy następny punkt - 5,00 zł
3.usytuowanie obiektów punktowych (pierwszy obiekt) - 35,00 oraz za każdy następny - 5,00 zł
4.usytuowanie obiektów powierzchniowych (do 500m2) - 65,00 zł oraz za każde następne 500m2 - 15,00 zł


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
I. Opłata skarbowa
1. na wniosek - 5 zł
2. na załączniki (za każdy) - 0,50 gr

II. Opłaty za czynności urzędowe dokonywane na wniosek zainteresowanego
1. Poświadczenie opracowania - pierwszy arkusz - 7,10 zł
- poświadczenie opracowania - każdy następny arkusz - 1,18 zł
2. Wgląd do dokumentacji, tom - 8,28 zł
3. Wgląd do dokumentacji, arkusz mapy - 5,91 zł
4. Udostępnienie danych o punkcie osnowy geod. lub punkcie granicznym - 14,20 zł
5. Kopia dokumentu z zasobu - 7,10 zł
6. Udostępnienie kopii map w skali od 1:200 do 1:2000 - 28,40 zł
7. Udostępnienie kopii mapy w skali 1:5000 - 14,20 zł
8. Udostępnienie kopii mapy topogr. 1 kolorowej w skali 1:5000 i 1:10000 - 7,10 zł
9. Udostępnienie kopii innych map znajdujących się w zasobie - 14,20 zł

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCIAMI
I. Opłata skarbowa
1. na wniosek - 5 zł
2. na załączniki (za każdy) - 0,50 gr

II. Opłaty za czynności urzędowe dokonywane na wniosek zainteresowanego:
1. Wyrysy z operatu ewidencyjnego:
- za pierwszą działkę, budynek lub lokal - 118,37 zł
- za każdą następną dziaOpłaty należne za czynności dokonywane w Wydziale:

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
I. Opłata skarbowa
1.wniosek - 5 zł
2.załączniki (za każdy ) - 0,50 gr

II. Opłaty za czynności związane z uzgodnieniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1.sieci uzbrojenia terenu (za pierwsze 100 m) - 71,01 zł oraz za każde następne 100 m - 14,20 zł
2.przyłącze do pojedynczego budynku - 35,51 zł oraz za każde następne - 5,91 zł

III. Opłaty za uzgodnienie projektowanych obiektów budowlanych
1.obiekty liniowe (za pierwsze 100 m) - 65,00 zł
oraz za każde następne 100 m 15,00 zł
2.usytuowanie budynku (4 narożniki) - 35,00 oraz za każdy następny punkt - 5,00 zł
3.usytuowanie obiektów punktowych (pierwszy obiekt) - 35,00 oraz za każdy następny - 5,00 zł
4.usytuowanie obiektów powierzchniowych (do 500m2) - 65,00 zł oraz za każde następne 500m2 - 15,00 zł


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
I. Opłata skarbowa
1. na wniosek - 5 zł
2. na załączniki (za każdy) - 0,50 gr

II. Opłaty za czynności urzędowe dokonywane na wniosek zainteresowanego
1. Poświadczenie opracowania - pierwszy arkusz - 7,10 zł
- poświadczenie opracowania - każdy następny arkusz - 1,18 zł
2. Wgląd do dokumentacji, tom - 8,28 zł
3. Wgląd do dokumentacji, arkusz mapy - 5,91 zł
4. Udostępnienie danych o punkcie osnowy geod. lub punkcie granicznym - 14,20 zł
5. Kopia dokumentu z zasobu - 7,10 zł
6. Udostępnienie kopii map w skali od 1:200 do 1:2000 - 28,40 zł
7. Udostępnienie kopii mapy w skali 1:5000 - 14,20 zł
8. Udostępnienie kopii mapy topogr. 1 kolorowej w skali 1:5000 i 1:10000 - 7,10 zł
9. Udostępnienie kopii innych map znajdujących się w zasobie - 14,20 zł

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCIAMI
I. Opłata skarbowa
1. na wniosek - 5 zł
2. na załączniki (za każdy) - 0,50 gr

II. Opłaty za czynności urzędowe dokonywane na wniosek zainteresowanego:
1. Wyrysy z operatu ewidencyjnego:
- za pierwszą działkę, budynek lub lokal - 118,37 zł
- za każdą następną dziaOpłaty należne za czynności dokonywane w Wydziale:

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
I. Opłata skarbowa
1.wniosek - 5 zł
2.załączniki (za każdy ) - 0,50 gr

II. Opłaty za czynności związane z uzgodnieniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1.sieci uzbrojenia terenu (za pierwsze 100 m) - 71,01 zł oraz za każde następne 100 m - 14,20 zł
2.przyłącze do pojedynczego budynku - 35,51 zł oraz za każde następne - 5,91 zł

III. Opłaty za uzgodnienie projektowanych obiektów budowlanych
1.obiekty liniowe (za pierwsze 100 m) - 65,00 zł
oraz za każde następne 100 m 15,00 zł
2.usytuowanie budynku (4 narożniki) - 35,00 oraz za każdy następny punkt - 5,00 zł
3.usytuowanie obiektów punktowych (pierwszy obiekt) - 35,00 oraz za każdy następny - 5,00 zł
4.usytuowanie obiektów powierzchniowych (do 500m2) - 65,00 zł oraz za każde następne 500m2 - 15,00 zł


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
I. Opłata skarbowa
1. na wniosek - 5 zł
2. na załączniki (za każdy) - 0,50 gr

II. Opłaty za czynności urzędowe dokonywane na wniosek zainteresowanego
1. Poświadczenie opracowania - pierwszy arkusz - 7,10 zł
- poświadczenie opracowania - każdy następny arkusz - 1,18 zł
2. Wgląd do dokumentacji, tom - 8,28 zł
3. Wgląd do dokumentacji, arkusz mapy - 5,91 zł
4. Udostępnienie danych o punkcie osnowy geod. lub punkcie granicznym - 14,20 zł
5. Kopia dokumentu z zasobu - 7,10 zł
6. Udostępnienie kopii map w skali od 1:200 do 1:2000 - 28,40 zł
7. Udostępnienie kopii mapy w skali 1:5000 - 14,20 zł
8. Udostępnienie kopii mapy topogr. 1 kolorowej w skali 1:5000 i 1:10000 - 7,10 zł
9. Udostępnienie kopii innych map znajdujących się w zasobie - 14,20 zł

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCIAMI
I. Opłata skarbowa
1. na wniosek - 5 zł
2. na załączniki (za każdy) - 0,50 gr

II. Opłaty za czynności urzędowe dokonywane na wniosek zainteresowanego:
1. Wyrysy z operatu ewidencyjnego:
- za pierwszą działkę, budynek lub lokal - 118,37 zł
- za każdą następną dzia

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału GK - Geodeta Powiatowy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-04-02
Data udostępnienia informacji 2009-04-02