wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa
Nazwa skrócona: WS
Symbol: WS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
worek 7.30-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości, wypłatą odszkodowań oraz ograniczeniem lub pozbawieniem praw do nieruchomości.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1.W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
1)tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, tj. inwentaryzacja nieruchomości, regulowanie stanów prawnych, sporządzanie wykazów nieruchomości,
które przeszły na własność Skarbu Państwa na mocy odrębnych przepisów, ewidencja mienia Skarbu Państwa, współpraca przy tworzeniu zasobu z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojewodą,
2)ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
3)sporządzanie miesięcznych wykazów o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
4)gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. sporządzanie planów wykorzystania zasobu Skarbu Państwa, darowizny i zamiany nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedaż, oddawanie w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste i jego wygaszanie,
5)zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem,
6)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
7)naliczanie i aktualizacja opłat i stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałych zarządów, przygotowywanie porozumień w sprawie rozłożenia opłaty rocznej na raty,
8)przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych oraz zabezpieczenia hipoteczne opłat rozłożonych na raty,
9)opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
10)wydawanie decyzji o wywłaszczeniu, zwrocie i odszkodowaniu,
11)ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości, wypłatą odszkodowań oraz ograniczeniem lub pozbawieniem praw do nieruchomości.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału WS

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-02-23
Data udostępnienia informacji 2009-02-23