wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zespół ds. Kontroli Powiatu i Audytu Wewnętrznego
Nazwa skrócona: KP
Symbol: KP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)planowanie i realizowanie działalności kontrolnej wobec jednostek organizacyjnych Powiatu i Wydziałów Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
2)realizacja rocznego planu kontroli, tj. przeprowadzanie kontroli w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu
na podstawie kryterium zgodności dokumentacji z prawem, a także:
a)gospodarności wykorzystania środków i zasobów w możliwie najlepszy
i ekonomiczny sposób,
b)celowości - funkcjonowanie według mierników racjonalnego działania mającego na celu realizację zadań wynikających z przepisów prawa i aktów kreujących daną jednostkę,
c)rzetelności sporządzania dokumentacji i sprawozdań zgodnie ze stanem faktycznym,
3)sporządzanie protokołów, sprawozdań i notatek służbowych z przeprowadzonych kontroli oraz przedstawianie Zarządowi - Staroście wniosków pokontrolnych,
4)opracowywanie na podstawie ustaleń kontroli, wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie projektów pism pokontrolnych,
5)sporządzanie analiz i sprawozdań z wykonanych zadań kontrolnych określonych
w rocznym planie kontroli,
6)opracowywanie i bieżąca analiza potrzeb audytu wewnętrznego,
7)sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego,
8)przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z przyjętymi standardami i przepisami prawa w tym zakresie,
9)sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych i przedstawianie Przewodniczącemu Zarządu wniosków i rekomendacji,
10)opracowanie i przedkładanie Przewodniczącemu Zarządu Powiatu sprawozdania
z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni,
11)przygotowanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i gromadzenie potrzebnych do tego celu dokumentów,
12)współpraca przy opracowaniu zasad i metod stosowanych przy usuwaniu nieprawidłowości oraz zapobieganie ich powstawaniu,
13)w oparciu o ustalenia kontroli i audytu opracowywanie projektów zawiadomień
do organów powołanych do ścigania przestępstw gospodarczych i skarbowych,

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Koordynator Zespołu KP - Audytor Wewnętrzny

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-11-19
Data udostępnienia informacji 2003-11-19