wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz Powiatu
Nazwa skrócona: SK
Symbol: SK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30, wtorek 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:
1)nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady, ich realizacją, składaniem wyjaśnień dotyczących wniosków Komisji Rady, interpelacji, wniosków i zapytań Radnych oraz opracowywaniem materiałów sprawozdawczych w tym zakresie,
2)nadzór w zakresie przekazywania uchwał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
3)nadzór nad realizacją uchwał Zarządu oraz zarządzeń i poleceń Starosty,
4)prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Starostwa,
5)realizowanie pod kierunkiem Starosty polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,
6)nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem Powiatu, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Starostwa,
7)zapewnienie dla Starostwa warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz nadzór nad obsługą teleinformatyczną Starostwa,
8)nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu postępowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy, załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Starostwa,
9)składanie propozycji złożenia wniosku o nadanie odznaczeń i odznak honorowych dla pracowników Starostwa,
10)wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę,
11)nadzór organizacyjny i koordynacja działalności wszystkich Wydziałów poprzez organizowanie narad w celu realizacji zadań przez komórki organizacyjne Starostwa,
12)planowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji pracy,
13)opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu Starostwa, a szczególnie w zakresie dostępu do informacji,
14)opracowywanie projektu planu etatów i ich rozmieszczenia w Starostwie na dany rok budżetowy,
15)podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia profesjonalnego rozwoju zawodowego pracowników Starostwa,
16)ustalanie propozycji priorytetów szkoleniowych i rozwojowych pracowników
oraz sprawowanie nadzoru

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Sekretarz Powiatu

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-04-01
Data udostępnienia informacji 2009-04-01