wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik Powiatu
Nazwa skrócona: Skarbnik
Symbol: SP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 9.00-17.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności:
1)kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych lub majątkowych,
2)podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji polityki finansowej Powiatu,
3)wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
4)nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu Powiatu
i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
5)nadzór nad realizacją zadań przez Wydział Finansowo-Księgowy i Zespół ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości,
6)koordynowanie prac w zakresie egzekucji dochodów Powiatu,
7)nadzór nad prawidłowością i terminowością sporządzania sprawozdań,
8)kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu Powiatu,
9)nadzór nad gospodarką finansową funduszy celowych będących w dyspozycji Powiatu.

 Kadra kierownicza:

Skarbnik Powiatu

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-02-23
Data udostępnienia informacji 2009-02-23