wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Biuro Rady Powiatu
Nazwa skrócona: BR
Symbol: BR
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje we wtorki w godz. 16.00-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zapewnia obsługę administracyjną Rady Powiatu i Komisji Rady.

Do podstawowych zadań Biura Rady należy:
1)gromadzenie oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady Powiatu i jej Komisji,
2)przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,
3)prowadzenie kancelarii ogólnej Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu,
4)protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
5)prowadzenie rejestru:
a)uchwał Rady,
b)wniosków Komisji,
c)interpelacji i zapytań radnych,
6)przekazywanie do realizacji:
a)zainteresowanym Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uchwał Rady,
b)Zarządowi Powiatu wniosków Komisji, interpelacji i zapytań radnych oraz monitorowanie terminów realizacji ww. spraw.
7)przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady oraz podawanie ich do publicznej wiadomości i przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
8)udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
9)wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami,
10)przekazywanie dokumentów do Wydziału Finansowo - Księgowego w formie list wypłat diet dla radnych,
11)prowadzenie rejestru pozycji książkowych i czasopism dla potrzeb Rady,
12)obsługa dyżurów radnych w budynku Starostwa w godzinach jego urzędowania,
13)udostępnianie w Biurze dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Powiatu,
14)opracowanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji we współpracy z Biurem Radców Prawnych i Sekretarzem Powiatu.

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Biura Rady

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-05-11
Data udostępnienia informacji 2004-05-11