wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Spraw Obywatelskich
Nazwa skrócona: WO
Symbol: WO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

ref.PFRON:
pon.wt.śr.czw.pt. 7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

Realizuje zadania dotyczące spraw obywatelskich, prowadzi sprawy z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, spraw obronnych oraz ochrony informacji niejawnych. Współpracuje z Powiatową Komendą Policji oraz Powiatową Komendą Straży Pożarnej. Sprawuje merytoryczny nadzór, w imieniu Zarządu Powiatu nad pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1)W zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

a)współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami samorządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne w zakresie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
b)analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego i zgłaszanie problemów wymagających rozwiązań systemowych do Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w MPiPS,
c)gospodarowanie środkami PFRON na aktywizacje zawodową osób niepełnosprawnych, znajdującymi się w dyspozycji Starosty Bełchatowskiego, oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykorzystania i wniosków do planu finansowego tego funduszu,
d)prowadzenie doradztwa w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej lub rolniczej, podejmowanej przez osoby niepełnosprawne, przy wsparciu finansowym środkami PFRON,
e)przygotowanie dokumentów formalnych do zawarcia umów o udzielenie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
f)organizowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych lub przystosowywanie istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
g)współpraca z właściwym terenowo inspektorom pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
h)przygotowanie dokumentów do refundacji poniesionych przez pracodawców kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i wynagrodzeń oraz składki ZUS osób niepełnosprawnych i wynagrodzeń oRealizuje zadania dotyczące spraw obywatelskich, prowadzi sprawy z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, spraw obronnych oraz ochrony informacji niejawnych. Współpracuje z Powiatową Komendą Policji oraz Powiatową Komendą Straży Pożarnej. Sprawuje merytoryczny nadzór, w imieniu Zarządu Powiatu nad pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 Informacje dodatkowe: Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału WO

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenie-oferta cenowa na świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego
  • Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
  • ZARZĄDZENIE NR 52/2015

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-03-26
Data udostępnienia informacji 2009-03-26