wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Architektury i Budownictwa
Nazwa skrócona: AB
Symbol: AB
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 2
Pabianicka 34
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Członek Zarządu
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Członek Zarządu
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę, rozbiórkę obiektów budowlanych, wykonywanie robót budowlanych oraz przyjmowania zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektów i zamiaru wykonywania robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1)realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz z przepisami techniczno-budowlanymi,
2)realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych i przy wykonywaniu robót budowlanych oraz nakładanie obowiązku umieszczenia na budowie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
3)realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach budowlanych w zakresie:
a)zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
4)kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz posiadania aktualnej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
5)wydawanie postanowienia o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Składanie wniosku do właściwego ministra,o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów technicznych,
6)nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
7)zatwierdzanie projektu budowlanego,
8)wydawanie pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub wykonanie robót budowlanych,
9)odmowa wydania pozwolenia na budowę w przypadku rZapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę, rozbiórkę obiektów budowlanych, wykonywanie robót budowlanych oraz przyjmowania zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektów i zamiaru wykonywania robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału AB

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-11-19
Data udostępnienia informacji 2003-11-19