wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Komunikacji i Dróg
Nazwa skrócona: KD
Symbol: KD
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Członek Zarządu
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Członek Zarządu
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
przerwa 11.40-12.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wt.7.30-18.00
przerwa 11.40-12.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, licencjami, zaświadczeniami i zezwoleniami w transporcie drogowym osób lub rzeczy, stacjami kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy oraz drogami powiatowymi. Nadzór merytoryczny nad pracą i funkcjonowaniem Filii Wydziału oraz współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.W zakresie ruchu drogowego:
1)prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów
i tablic rejestracyjnych,
2)prowadzenie spraw związanych z rejestracją czasową pojazdów,
3)wydawanie stałych dowodów i tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
4)wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
5)dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych i zgłaszanie sprzedaży pojazdów,
6)wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty
za granicę,
7)kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
8)powoływanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy o transporcie drogowym,
9)określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T,
10)przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
11)przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem
w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
12)przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
13)zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczZałatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, licencjami, zaświadczeniami i zezwoleniami w transporcie drogowym osób lub rzeczy, stacjami kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy oraz drogami powiatowymi. Nadzór merytoryczny nad pracą i funkcjonowaniem Filii Wydziału oraz współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg.

 Informacje dodatkowe:

Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3Sprawy załatwiane w Wydziale i obowiązujące opłaty:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w ruchu krajowym
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji o działalności gospodarczej),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych, stwierdzające niekaralność zatrudnionych kierowców,
-dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości 9 000 euro (na pierwszy pojazd samochodowy) i 5 000 euro (na każdy następny),
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska i posiadają świadectwa kwalifikacji,
-wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (jeżeli nie jest ich właścicielem)

Opłaty:
Za wydanie licencji na wykonywanie transportu osób w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru wykonywania i okresu ważności licencji (okres podany w nawiasach) wynosi:
- na obszar jednej gminy:
-samochód osobowy - 225 zł (2-15 lat), 300 zł (15-30 lat), 340 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 300 zł, 400 zł i 450 zł.
- na obszar wykraczający poza granice gminy:
-samochód osobowy - 375 zł (2-15 lat), 450 zł (15-30 lat), 525 zł (30-50 lat);
-autobus (analogicznie) - 500 zł, 600 zł i 700 zł
- na obszar wykraczający poza granice powiatu:
-samochód osobowy - 600 zł (2-15 lat), 675 zł (15-3

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału KD

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-05
Data udostępnienia informacji 2004-01-05