wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Nazwa skrócona: WE
Symbol: WE
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 3
Czapliniecka 96
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wicestarosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zajmuje się sprawami związanymi z: prowadzeniem merytoryczno - organizacyjnym i finansowym publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, koordynowaniem działalności niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, opracowywaniem projektu budżetu i jego zmian w zakresie oświaty, analizą sprawozdań jednostek oświatowych, przyznawaniem stypendiów motywacyjnych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1.W zakresie oświaty:
1)realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i przekształcaniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówki kształcenia praktycznego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
2)nadzór nad aktualizacją statutów wyżej wymienionych jednostek,
3)zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
4)ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu,
5)prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i merytoryczno-organizacyjnych,
6)powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
7)prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,
8)prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
9)opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
10)przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną
lub fizyczną,
11)likwidacja szkoły lub placówki publicznej.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału WE

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-04-29
Data udostępnienia informacji 2005-04-29