wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Nazwa skrócona: RzK
Symbol: RzK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 2
Pabianicka 34
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta
Dni i godziny pracy: pon.,śr.,czw.,pt. 7.30-15.30
wt. 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.,śr.,czw.11.00-15.00, wt. 11.00-17.30, pt. 8.00-12.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do podstawowych zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:
1)zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2)występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
3)współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
4)składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
5)edukacja konsumencka,
6)przedkładanie Staroście do zatwierdzenia, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazanie go właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
7)wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-11-19
Data udostępnienia informacji 2003-11-19