wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Majątek będący w dyspozycji

Grunty - 32 000 tys. zł.
Budynki, lokale - 3 748 tys. zł
Obiekty inż. lądowej i wodnej - 1 497 tys. zł.
Urządzenia techniczne i maszyny - 1 784 tys. zł.
Środki transportu - 3 140 tys. zł.
Inne środki trwałe - 927 tys. zł.
Pozostałe środki trw. (wyposażenie) - 1 158 tys zł.
Programy komputerowe i licencje - 720 tys. zł.

stan na dzień 31.12.2013 r. wg wartości księgowej brutto