wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Zadania i kompetencje Starosty Bełchatowskiego

1.Starosta koordynuje działania w zakresie problemów społeczno - gospodarczych i kulturalnych Powiatu, nadzoruje i kontroluje działania Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz Naczelników Wydziałów, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
2.W szczególności do zadań Starosty należy:
1)reprezentowanie Powiatu Bełchatowskiego na zewnątrz,
2)wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu i organizowanie jego pracy, podpisywanie materiałów na Komisje i Sesje Rady oraz posiedzenia Zarządu,
3)nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę, wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego,
4)przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady,
5)przedkładanie Radzie kandydatów na stanowiska Wicestarosty, Członków Zarządu i Skarbnika Powiatu,
6)ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
7)udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych, wnioski Komisji,
8)zatwierdzanie Rocznych Planów Pracy Starostwa,
9)kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu,
10)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11)sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu i powiatowych służb,inspekcji,straży,
12)udzielanie upoważnień Wicestaroście, poszczególnym członkom Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji,
13)wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach,
14)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Powiatu,
15)przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski,
16)udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach
dotyczących działalności Powiatu,
17)wykonywanie funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
18)koordynowanie i kontrola pracy następujących Wydziałów, Zespołów, Biur i Samodzielnych 1.Starosta koordynuje działania w zakresie problemów społeczno - gospodarczych i kulturalnych Powiatu, nadzoruje i kontroluje działania Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz Naczelników Wydziałów, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
2.W szczególności do zadań Starosty należy:
1)reprezentowanie Powiatu Bełchatowskiego na zewnątrz,
2)wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu i organizowanie jego pracy, podpisywanie materiałów na Komisje i Sesje Rady oraz posiedzenia Zarządu,
3)nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę, wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego,
4)przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady,
5)przedkładanie Radzie kandydatów na stanowiska Wicestarosty, Członków Zarządu i Skarbnika Powiatu,
6)ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
7)udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych, wnioski Komisji,
8)zatwierdzanie Rocznych Planów Pracy Starostwa,
9)kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu,
10)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11)sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu i powiatowych służb,inspekcji,straży,
12)udzielanie upoważnień Wicestaroście, poszczególnym członkom Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji,
13)wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach,
14)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Powiatu,
15)przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski,
16)udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach
dotyczących działalności Powiatu,
17)wykonywanie funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
18)koordynowanie i kontrola pracy następujących Wydziałów, Zespołów, Biur i Samodzielnych 1.Starosta koordynuje działania w zakresie problemów społeczno - gospodarczych i kulturalnych Powiatu, nadzoruje i kontroluje działania Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz Naczelników Wydziałów, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
2.W szczególności do zadań Starosty należy:
1)reprezentowanie Powiatu Bełchatowskiego na zewnątrz,
2)wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu i organizowanie jego pracy, podpisywanie materiałów na Komisje i Sesje Rady oraz posiedzenia Zarządu,
3)nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę, wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego,
4)przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady,
5)przedkładanie Radzie kandydatów na stanowiska Wicestarosty, Członków Zarządu i Skarbnika Powiatu,
6)ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
7)udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych, wnioski Komisji,
8)zatwierdzanie Rocznych Planów Pracy Starostwa,
9)kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu,
10)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11)sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu i powiatowych służb,inspekcji,straży,
12)udzielanie upoważnień Wicestaroście, poszczególnym członkom Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji,
13)wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach,
14)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Powiatu,
15)przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski,
16)udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach
dotyczących działalności Powiatu,
17)wykonywanie funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
18)koordynowanie i kontrola pracy następujących Wydziałów, Zespołów, Biur i Samodzielnych

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-04-01
Data udostępnienia informacji 2009-04-01