wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Starosta
Symbol stanowiska: S
Nazwa stanowiska: Starosta

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1.Starosta koordynuje działania w zakresie problemów społeczno - gospodarczych
i kulturalnych Powiatu, nadzoruje i kontroluje działania Wicestarosty, Członka Zarządu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu oraz kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.
2.W szczególności do zadań Starosty należy:
1)reprezentowanie Powiatu Bełchatowskiego na zewnątrz,
2)wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu i organizowanie jego pracy, podpisywanie materiałów na Komisje i Sesje Rady oraz posiedzenia Zarządu,
3)nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę,
4)przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady,
5)przedkładanie Radzie Powiatu kandydatów na stanowiska Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu.
6)ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
7)udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych, wnioski Komisji,
8)zapewnienie funkcjonowania w Starostwie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
9)zatwierdzanie Rocznych Planów Pracy Starostwa,
10)kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa,
11)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12)sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i powiatowych służb, inspekcji, straży,
13)udzielanie upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń Wicestaroście, poszczególnym Członkom Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do wykonywania czynności w nich określonych,
14)wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach,
15)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Powiatu,
16)przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski,
17)udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach dotyczących działalności Powiatu.
18)koordynowanie i kontro1.Starosta koordynuje działania w zakresie problemów społeczno - gospodarczych
i kulturalnych Powiatu, nadzoruje i kontroluje działania Wicestarosty, Członka Zarządu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu oraz kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.
2.W szczególności do zadań Starosty należy:
1)reprezentowanie Powiatu Bełchatowskiego na zewnątrz,
2)wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu i organizowanie jego pracy, podpisywanie materiałów na Komisje i Sesje Rady oraz posiedzenia Zarządu,
3)nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę,
4)przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady,
5)przedkładanie Radzie Powiatu kandydatów na stanowiska Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu.
6)ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
7)udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych, wnioski Komisji,
8)zapewnienie funkcjonowania w Starostwie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
9)zatwierdzanie Rocznych Planów Pracy Starostwa,
10)kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa,
11)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12)sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i powiatowych służb, inspekcji, straży,
13)udzielanie upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń Wicestaroście, poszczególnym Członkom Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do wykonywania czynności w nich określonych,
14)wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach,
15)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Powiatu,
16)przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski,
17)udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach dotyczących działalności Powiatu.
18)koordynowanie i kontro1.Starosta koordynuje działania w zakresie problemów społeczno - gospodarczych
i kulturalnych Powiatu, nadzoruje i kontroluje działania Wicestarosty, Członka Zarządu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu oraz kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.
2.W szczególności do zadań Starosty należy:
1)reprezentowanie Powiatu Bełchatowskiego na zewnątrz,
2)wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu i organizowanie jego pracy, podpisywanie materiałów na Komisje i Sesje Rady oraz posiedzenia Zarządu,
3)nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę,
4)przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady,
5)przedkładanie Radzie Powiatu kandydatów na stanowiska Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu.
6)ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
7)udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych, wnioski Komisji,
8)zapewnienie funkcjonowania w Starostwie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
9)zatwierdzanie Rocznych Planów Pracy Starostwa,
10)kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa,
11)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12)sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i powiatowych służb, inspekcji, straży,
13)udzielanie upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń Wicestaroście, poszczególnym Członkom Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do wykonywania czynności w nich określonych,
14)wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach,
15)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Powiatu,
16)przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski,
17)udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach dotyczących działalności Powiatu.
18)koordynowanie i kontro

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków Starosta i Członkowie Zarządu Powiatu przyjmują we wtorki w godz. 13.oo-18.oo. Budynek Starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 III p. - Sekretariat urzędu

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-05-19
Data udostępnienia informacji 2009-05-19