wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie

Data: 2005-03-22
Autor:
Treść informacji / streszczenie:
Zbuczyn, 17.03.2005 r.


WI.7331-9/P/05O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 61 ß 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamia się, że w dniu 16.03.2005 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej PVC DN 80 o długości 767 mb zakończonej studzienką wodomierzową DN 1000 z wodomierzem sprzężonym DN 80 i hydrantem nadziemnym p-poż DN 80 do celów budowy stacji paliw oraz przyłącza wodociągowego PE 50m o długości L= 35m, przewidzianej do realizacji w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa, na działkach nr ewidencyjny 1210, 1287, 1114, 1115, 1112, 1108, 1142.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zbuczyn pokój nr 2, przy ul. Terespolskiej 13, w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00- 16.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, gdzie można wnieść ewentualne uwagi i wnioski.Sporządziła:
Czerska Joanna
/tel.6416-390 wew. 15/

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-03-22
Data udostępnienia informacji 2005-03-22