wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Nazwa skrócona:
Symbol: GP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Bełchatów
T. Kościuszki
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz
Dni i godziny pracy: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy.
2. Realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Zlecenie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi.
6. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
7. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
8. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Opiniowanie wstępnych projektów podziału działek.
11. Ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
12. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
13. Sprawdzanie zgodności decyzji organu wydającego pozwolenia na budowę z ustalonymi
warunkami zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
c) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
d) wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych w miejscu sprz1. Organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy.
2. Realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Zlecenie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi.
6. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
7. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
8. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Opiniowanie wstępnych projektów podziału działek.
11. Ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
12. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
13. Sprawdzanie zgodności decyzji organu wydającego pozwolenia na budowę z ustalonymi
warunkami zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
c) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
d) wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych w miejscu sprz1. Organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy.
2. Realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Zlecenie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi.
6. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
7. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
8. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Opiniowanie wstępnych projektów podziału działek.
11. Ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
12. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
13. Sprawdzanie zgodności decyzji organu wydającego pozwolenia na budowę z ustalonymi
warunkami zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
c) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
d) wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych w miejscu sprz

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  • Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  • Ogłoszenia o inwestycjach celu publicznego
  • Ogłoszenia o inwestycjach celu publicznego
  • Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
  • Zapytania ofertowe
  • Ogłoszenia, komunikaty, apele

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-09-08
Data udostępnienia informacji 2010-09-08