wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Budżetu i Finansów
Nazwa skrócona:
Symbol: BF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Bełchatów
T. Kościuszki
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Skarbnika
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Skarbnika
Dni i godziny pracy: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Opracowywanie projektów aktów prawnych, uruchamiających procedurę uchwalania budżetu gminy.
2. Opracowywanie projektów budżetu gminy i jego zmian.
3. Analiza realizacji budżetu.
4. Czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu gminy.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych.
6. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych.
7. Prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT.
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
9. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,Funduszu Ochrony
Środowiska, Depozytu.
10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu projektów zmian
planów finansowych w roku budżetowym.
11. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych.
12. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej.
13. Prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
14. Przygotowanie projektu zarządzenia i materiałów do przeprowadzania inwentaryzacji majątku gminy i urzędu oraz jej rozliczanie.
15. Prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych.
16. Sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych.
17. Przypis należności i windykacja dochodów:
a) z tytułu czynszu najmu,
b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
c) z tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
d) z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych,
e) z tytułu sprzedaży mienia gminy,
f) z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie gruntu,
18. Sporządzanie deklaracji PFRON - naliczanie i odprowadzanie składek.
19. Rozliczanie z PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych.
20. S1. Opracowywanie projektów aktów prawnych, uruchamiających procedurę uchwalania budżetu gminy.
2. Opracowywanie projektów budżetu gminy i jego zmian.
3. Analiza realizacji budżetu.
4. Czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu gminy.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych.
6. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych.
7. Prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT.
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
9. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,Funduszu Ochrony
Środowiska, Depozytu.
10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu projektów zmian
planów finansowych w roku budżetowym.
11. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych.
12. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej.
13. Prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
14. Przygotowanie projektu zarządzenia i materiałów do przeprowadzania inwentaryzacji majątku gminy i urzędu oraz jej rozliczanie.
15. Prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych.
16. Sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych.
17. Przypis należności i windykacja dochodów:
a) z tytułu czynszu najmu,
b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
c) z tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
d) z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych,
e) z tytułu sprzedaży mienia gminy,
f) z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie gruntu,
18. Sporządzanie deklaracji PFRON - naliczanie i odprowadzanie składek.
19. Rozliczanie z PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych.
20. S1. Opracowywanie projektów aktów prawnych, uruchamiających procedurę uchwalania budżetu gminy.
2. Opracowywanie projektów budżetu gminy i jego zmian.
3. Analiza realizacji budżetu.
4. Czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu gminy.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych.
6. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych.
7. Prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT.
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
9. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,Funduszu Ochrony
Środowiska, Depozytu.
10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu projektów zmian
planów finansowych w roku budżetowym.
11. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych.
12. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej.
13. Prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
14. Przygotowanie projektu zarządzenia i materiałów do przeprowadzania inwentaryzacji majątku gminy i urzędu oraz jej rozliczanie.
15. Prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych.
16. Sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych.
17. Przypis należności i windykacja dochodów:
a) z tytułu czynszu najmu,
b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
c) z tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
d) z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych,
e) z tytułu sprzedaży mienia gminy,
f) z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie gruntu,
18. Sporządzanie deklaracji PFRON - naliczanie i odprowadzanie składek.
19. Rozliczanie z PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych.
20. S1. Opracowywanie projektów aktów prawnych, uruchamiających procedurę uchwalania budżetu gminy.
2. Opracowywanie projektów budżetu gminy i jego zmian.
3. Analiza realizacji budżetu.
4. Czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu gminy.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych.
6. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych.
7. Prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT.
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
9. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,Funduszu Ochrony
Środowiska, Depozytu.
10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu projektów zmian
planów finansowych w roku budżetowym.
11. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych.
12. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej.
13. Prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
14. Przygotowanie projektu zarządzenia i materiałów do przeprowadzania inwentaryzacji majątku gminy i urzędu oraz jej rozliczanie.
15. Prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych.
16. Sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych.
17. Przypis należności i windykacja dochodów:
a) z tytułu czynszu najmu,
b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
c) z tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
d) z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych,
e) z tytułu sprzedaży mienia gminy,
f) z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie gruntu,
18. Sporządzanie deklaracji PFRON - naliczanie i odprowadzanie składek.
19. Rozliczanie z PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych.
20. S

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Zastępca skarbnika gminy / kierownik referatu

Zastępca kierownika referatu

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenia, komunikaty, informacje.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-09-08
Data udostępnienia informacji 2010-09-08