wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wójt Gminy Bełchatów
Nazwa skrócona: Wójt
Symbol: AK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Bełchatów
T. Kościuszki
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Wt 13:00-17:00
Cz 9:00-12:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami Urzędu stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę.
3. Kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Wykonywanie budżetu.
6. Realizowanie polityki płacowej.
7. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.
8. Udzielanie pełnomocnictw procesowych.
9. Podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym.
10. Podejmowanie innych decyzji, należących do kompetencji Wójta.
11. Ustalanie regulaminu pracy urzędu.
12. Sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej.
13. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.
14. Określanie sposobu wykonywania uchwał.
15. Przedkładanie wojewodzie uchwał rady gminy.
16. Przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady gminy i zarządzeń wójta, objętych zakresem nadzoru RIO.
17. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami rady gminy do
kompetencji wójta.

 Kadra kierownicza:

Wójt Gminy Bełchatów

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Pozostałe informacje

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-09-08
Data udostępnienia informacji 2010-09-08