wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik
Nazwa skrócona:
Symbol: BF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Bełchatów
T. Kościuszki
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy Bełchatów
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy Bełchatów
Dni i godziny pracy: Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej
w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie,
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie w zakresie powierzonych obowiązków wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (budżetem).
4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Dokonywanie kontroli kasy.
6. Nadzór nad przeprowadzaniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości.
7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
8. Nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy.
9. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników w referacie.
10. Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Referatu Finansowego.
11. Kierowanie pracą Referatu Finansowego.
12. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień Wójta.

 Kadra kierownicza:

Skarbnik Gminy

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-09-08
Data udostępnienia informacji 2010-09-08