wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-12-182020-01-01Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o zawiadomieniu stron postępowania o przedłożeniu raportu i wystąpieniu do organów o wydanie uzgodnienia warunków realizacji i opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ĄRozbudowie drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów - BełchatówÓ
2019-12-182020-01-17Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dotyczącego postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ĄRozbudowie drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów
2019-12-102019-12-19Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Bełchatów.
2019-12-062019-12-13Ogłoszenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej celem udokumentowania zalegania odpadów na działkach o ne rwid.: 586 i 587, obręb Oleśnik, gm. Bełchatów.
2019-12-062019-12-20Decyzja 1/2019 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 6 grudnia 2019 r. nakazującą usunięcie odpadów z działek o nr ewidencyjnych 1/16, 240, 386, obręb Zawady, gmina Bełchatów
2019-12-062019-12-20Zawiadomienie z dnia 6 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów z działek o nr ewidencyjnych 1/16, 240, 386, obręb Zawady, gmina Bełchatów
2019-12-052019-12-19Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: "budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1910E na długości ok. 420m (kolektor średnicy DN315-500 ze studniami rewizyjnymi betonowymi, przykanalikami DN200 i wpustami deszczowymi) z wylotem do rowu przydrożnego, na działce nr ewid. 341 obręb 35 Wola Mikorska-Zalesna, gmina Bełchatów."
2019-11-292019-12-13Obwieszczenie Wójta Gminy Drużbice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ĄBudowie budynku inwentarskiego, w skład którego wchodzą: zespół 12 - stu sektorów o planowanej obsadzie 2600 sztuk kur niosek każdy, ogrody zimowe, pakownia z częścią socjalną, pomieszczenie gospodarcze do przygotowania mieszanek paszowych, instalacje: wodociągowa, grzewcza, wentylacji mechanicznej, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Budowa dwóch silosów zbożowych o pojemności do 115 m3 każdy. Budowa jednego silosa zbożowego o pojemności do 50 m3. Budowa trzech silosów zbożowych o pojemności do 30 m3 każdy. Budowa trzech silosów paszowych o pojemności do 35 m3 każdy. Budowa jednego silosu na minerały o pojemności do 25 m3. Budowa brodzika dezynfekcyjnego. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o poj. do 10 m3. Budowa czterech zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne o łącznej pojemności do 40m3. Budowa podziemnego zbiornika ppoż. o pojemności 150 m3 wraz z przelewem awaryjnym i wylotem do rowu odwadniającego. Budowa zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznejÓ planowanego na działkach nr ewid. 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 69/12, 69/13, obręb Teresin gm. Drużbice.
2019-11-292019-12-13Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączem 0,4kV, na działkach nr ewid. 746/4, 746/6, 748/2, 748/3 i 748/11 obręb 41 Zdzieszulice Górne, gmina Bełchatów."
2019-11-282019-12-12Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ĄPrzebudowa drogi powiatowej nr 1910 E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100Ó, zlokalizowanego na terenie Gminy Bełchatów na działce o numerze ewidencyjnym 341 w obrębie Wola Mikorka – Zalesna
Strona 1 of 4 (33 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna